Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 565-574


POBOLJŠANA METODA LATTICE-BOLTZMANN ZA PRORAČUN 2D PROTOKA U KRIVOLINIJSKIM KOORDINATAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.070
UDK: 532.54
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Budinski, Ljubomir; Fabian, Đula; Mašić, Borislav; Jeftenić, Goran; Kolaković, Slobodan
 
 Rezime:
 Veliki broj metoda je prethodio uspešnom modeliranju protoka u fizičkim domenima složene geometrije metode Lattice-Boltzmann-a (LBM). Zajednička osobina svih ovih metoda je parcijalni izvod osnovne strukture metode Lattice-Boltzmann-a, što rezultuje pogoršanjem tačnosti i stabilnosti, kao i jednostavnosti primene. U cilju minimiziranja nedostataka što je više moguće, predložena je forma LBM zasnovana na principima klasične CFD, sa kompletnom transformacijom dvodimenzionalnih jednačina protoka u krivolinijske koordinate. U cilju eliminisanja nedostataka ovog pristupa, koje dolaze usled upotrebe metode konačnih razlika u modeliranju određenih uslova, poboljšana metoda je koncipirana na sledeći način: transformisani set jednačina za proračun 2D protoka, uključujući Navie-Stokesove jednačine i Sen-Venanove jednačine osrednjene po dubini, su predstavljene u formi takvoj da su svi uslovi kompatibilni sa osnovnom strukturom LBM. Ovi rezultati imaju veću tačnost, uz očuvanje jednostavnosti strukture i efikasnosti same metode. Prednost predloženog pristupa demonstrirana je kroz tri brojna primera. Rezultati predložene metode su upoređeni sa analitičkim rešenjem, rešenjem dobijenim na laboratorijskom modelu i sa rezultatima drugih numeričkih metoda.
 
 Ključne reči:
 Krivolinijske koordinate, metoda Lattice-Boltzmann, Navi-Stokesove jednačine, Sen-Venanove jednačine osrednjene po dubini