Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 551-557


NEIZVESNOSTI U KRIVAMA PROTOKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.068
UDK: 532.57
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stanušić, Ivan; Pavlović, Dragutin; Plavšić, Jasna
 
 Rezime:
 Krive protoka predstavljaju osnovno sredstvo za transformaciju osmatranja vodostaja u protoke i sledstveno tome imaju odlučujući značaj za dalje hidrološke, hidrauličke i hidrotehničke analize. Neizvesnost sadržana u krivama protoka posledica je višestrukih uzroka – složenosti priridnog pro-cesa formiranja oticaja, fizike tečenja, načina određivanja i interpretacije. Daje se osvrt na savremen pristup pojmu neizvesnosti u ovoj oblasti kroz definicije i izraze za proračun. Metoda za ocenu neizvesnosti kod krivih protoka po ISO standardu biće prikazana kroz njihovu ocenu na hidrološkoj stanici Bajina Bašta – reka Drina.
 
 Ključne reči:
 neizvesnost, kriva protoka.