Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 15-25


OBRADA MERENIH PODATAKA U CILJU FORMIRANJA LINIJSKOG MODELA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.02
UDK: 532.57 : 519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
 
 Rezime:
 Prilikom formiranja linijskog modela strujanja vode i transporta nanosa za mrežu otvorenih tokova definisanje graničnih uslova predstavlja problem za sebe. Ova problematika je u prikazanom radu analizirana na primeru granate mreže otvorenih tokova za slučaj petogodišnjeg simulacionog perioda, a posledica je veličine oblasti modela i dužine perioda predviđenog za simulaciju. Zadavanje graničnih uslova za hidraulički deo proračuna nije bio posebno problematičan. Prilikom definisanja graničnih uslova za proračun transporta nanosa i deformacije korita je, usled nedostatka podataka potrebnih za kvalitetnu kalibraciju i verifikaciju modela, bilo neophodno definisanje pomoćnih zavisnosti kako bi se postojeći podaci kompletirali. U radu su prikazane razmatrane opcije za prevazilaženje problema nepotpunih podataka kod linijskih modela strujanja vode i transporta nanosa.
 
 Ključne reči:
 Linijski model, mreža otvorenih tokova, pomoćne zavisnosti