Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 689-695


KALIBRACIJA I VERIFIKACIJA LINIJSKOG MODELA TEČENJA U MREŽI OTVORENIH TOKOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.092
UDK: 627.13:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Isić, Mirjana
 
 Rezime:
 Rad daje opis postupka kalibracije i verifikacije razvijenog modela mreže otvorenih tokova. Model je kalibrisan menjanjem Strickler-ovog koeficijenta koristeći tri različita pristupa, zadavanjem konstantne vrednosti Strickler-ovog koeficijenta po poprečnom preseku, definisanjem koeficijenta kao funkcija od proticaja, i konačno, vezivanjem Strickler-ovog koeficijenta za lokalnu dubinu u poprečnom preseku. Verifikacija modela je urađena poređenjem rezultata, za sve razmotrene metode kalibrisnja, sa merenjima sprovedenim tokom perioda od 01.01.2006. do 31.12.2006. Detaljna analiza rezultata je omogućila izbor najpovoljnije metode za kalibraciju modela.
 
 Ključne reči:
 Numerički model, mreža otvorenih tokova, kalibracija, verifikacija