Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 603-609


POSTUPANJE SA IZUZETNIM VREDNOSTIMA U STATISTIČKOJ ANALIZI VELIKIH VODA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.081
UDK: 556.532:519.23
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Blagojević, Borislava; Mihailović, Vladislava; Plavšić, Jasna
 
 Rezime:
 U procesu projektovanja hidrotehničkih objekata, pouzdana procena merodavnih velikih voda je od suštinskog značaja za dimenzionisanje objekata. Statistička analiza nizova osmotrenih protoka je jedan od načina za ocenu merodavnih velikih voda. Problemi koji mogu da ugroze verodostojnost ocene velikih voda povezani su, između ostalog, i sa načinom na koji se postupa sa izuzetnim vrednostima (izuzecima) u osmotrenim nizovima podataka. U ovom radu sprovedena je detekcija gornjih i donjih izuzetaka u nizovima godišnjih maksimuma statističkim testom Grubsa i Beka za 68 hidroloških stanica u Srbiji u periodu od osnivanja stanica do 2012. godine. Dobijeni rezultati upoređuju se sa objavljenim rezultatima dobijenim za period do 2006. godine, što je pokazalo da na postupak detekcije ključni uticaj ima pretpostavka o raspodeli koju prate razmatrani nizovi.
 
 Ključne reči:
 Velike vode, donji izuzeci, gornji izuzeci, statistička analiza