Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 24, 2014.god., str. 103-111


GRANICE GRADA I NJEGOV URBANI RAZVOJ: MARIBOR / OSIJEK / SUBOTICA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.010
UDK: 911.375:341.222
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šmid, Andrej
 
 Rezime:
 Ovo istraživanje odnosi se na komparaciju urbane strukture tri provincialna grada bivše Jugoslavije; Osijek, Suboticu i Maribor. Sa metodom analize aerofotografskih snimaka gradske urbane strukture dolazi se do zaključaka o intenzitetu gradskog razvoja, o karakteru gradskog menedžmenta i o načinu izgradnje.
 
 Ključne reči:
 Urbanizam, gradska struktura, provincijalni grad.