Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 79-90


DIJAGNOSTIKA STANJA KONSTRUKCIJE MAJŠANSKOG MOSTA U SUBOTICI I PREDLOG MERA SANACIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.007
UDK: 625.745.12:620.193
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aniko Tešanović, Josip Kovač Striko, Dragana Tabaković, Neven Nađ
 
 Rezime:
 Majšanski most u Subotici se nalazi na Majšanskom putu na km 178 + 698 pruge Novi Sad – Subotica, u staničnom pojasu, na izlazu sa železničke stanice Subotica ka Mađarskoj. Sadašnji most je izgrađen na ojačanim temeljima starog mosta sagrađenog oko 1912-1913. god, koji je morao da se rekonstruiše zbog svoje nedovoljne prolazne visine potrebne za elektrifikaciju pruge. Rekonstrukcija je rađena tokom 1980.-1981. god. Nova kolovozna konstrukcija mosta izrađena je od prefabrikovanih prednapregnutih ošupljenih ploča statičkog sistema proste grede iznad svakog od 4 otvora. Srednji stubovi koji prihvataju krajeve kolovoznih ploča iz dva susedna polja, sastoje se od AB poklapače i od po dva AB platna koja se oslanjaju na nadzemnu AB temeljnu gredu u sasatvu ojačanih temelja staroga mosta. U ravni kolovoza je projektom predviđeno da se iznad krajnjih i srednjih stubova ugrade tipske dilatacione spojnice. Prilikom pregleda objekta je ustanovljeno da su dilatacione spojnice ugrađene samo iznad krajnjih stubova, dok iznad srednjih nisu i na tim mestima je kolovoz pukao po celoj širini, tj. sam je "napravio" dilataciju, usled čega se voda sa kolovoza sliva na stubove. Kao posledica toga, danas su srednji stubovi potpuno degradirani, armatura je u njima potpuno korodirala, raslojava se što je dovelo i do degradacije betona. Kako je pruga na tom mestu jako frekventna i ne može se obustaviti saobraćaj, a povrh toga prolazna širina između stubova jedva zadovoljava potrebe za železnički saobraćaj zbog čega se ne može pri sanaciji vršiti njihovo proširivanje, predlog je da se sanacija stubova vrši sukcesivno, jedan po jedan uz postavljanje privremenih montažno demontažnih stubova i podupirača u liniji postojećih stubova, a sama sanacija da se izvede primenom specijalnih reparacionih materijala za beton koji će ujedno i konzervirati armaturu i sprečiti njenu dalju koroziju, a umesto degradirane armature se po obimu stubova primenjuju čelični limovi i delimično prednapregnuti visokovredni zavrtnji.
 
 Ključne reči:
 Korozija, degradacija, armatura, beton, dilatacija, sanacija.