Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA


ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 5-19


NUMERIČKO REŠAVANJE JEDNAČINA VODNOG UDARA
 
UDK: 532.511:167.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirjana Isić, Miodrag Spasojević, Zoltan Horvat
 
 Rezime:
 U radu je prikazano rešavanje jednačina neustaljenog tečenja u sistemima pod pritiskom primenom dva postupka sa fiksnom računskom mrežom. Prvi postupak podrazumeva rešavanje pojednostavljenih jednačina (takozvani tačan eksplicitni postupak), dok se kod drugog postupka rešavaju kompletne jednačine uz interpolaciju (takozvani interpolacioni eksplicitni postupak). Primenom izvedenih jednačina su formirana dva numerička modela sa ciljem uporeĎivanja rezultata.
 
 Ključne reči:
 Sistemi pod pritiskom, neustaljeno tečenje, numerički model.