Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985.god., str. 80-89


ODREđIVANJE POMERANJA OSE OKRETANJA I PRESEčNIH SILA JEZGRA ZA UKRUćENJE METODOM PRENOSNIH MATRICA
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mr. Kokai Tibor, dipl. inž. građ.
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči:
 osa okretanja, sile jezgra