Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA


ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 7
 
UDK:378.663 (497.113) "1992"
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Vojislav Mihailović,dipl.građ.inž.
Urednik:Prof. dr Bartul Skenderović
Lektor za engleski:Mr Josip Buljovčić
Godina izdanja:1991.
Tiraž:100
Štampa:Duplex, Rakovica


 SADRŽAJ: