Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 21-34


МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ МРЕЖЕ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
 
UDK: 532.522:167.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Золтан Хорват, Миодраг Спасојевић, Мирјана Исић
 
 Резиме:
 У овом раду је представљен линијски нумерички модел за хидраулички прорачун мреже отворених токова. За дискретизацију de St. Venant – ових једначина је коришћена Preissmann – ова шема. Овако добијен систем линеарних алгебарских једначина се у овом случају не може решити применом Thomas – овог алгоритма, па је у раду приказан модификовани алгоритам за решавање овог проблема. На крају је дат један пример нумеричке симулације за мрежу отворених токова са додатном анализом утицаја коефицијента пондерације по времену на резултате.
 
 Кључне речи:
 Линијски нумерички модел, мрежа отворених токова, коефицијент пондерације по времену.