Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 103-111


АНАЛИЗА ЕФЕКАТА РЕСТИТУЦИЈЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ОПШТИНА БЕЧЕЈ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.09
UDK: 332.262(497.113 Bečej)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Божић, Марко
 
 Резиме:
 У овом раду анализирани су ефекти реституције на пољопривредно земљиште, на примеру Општине Бечеј. Реституција, као актуелна тема и процес који се увелико спроводи у Републици Србији, анализирана је са становишта утицаја на пољопривредне парцеле, са циљем да се утврди утицај реституције на комасацију земљишта. Полазна хипотеза истраживања јесте да ли процесом реституције долази до уситњавања парцела. Самим тим, крајњи циљ истраживања јесте да се утврди да ли реституција има негативне ефекте на подручје катастарске општине у којој је вршено уређење земљишне територије комасацијом.
 
 Кључне речи:
 комасација, реституција, ефекти