Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 25-34


САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ТАБАНОВАЧКА бр.3 У БЕОГРАДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.03
UDK: 69.059(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Табаковић, Драгана; Т. Бешевић, Мирослав; Козарић, Љиљана
 
 Резиме:
 Услед промене намене објекта урађен је пројекат који обухвата мере санације и реконструкције постојећег објекта. Пројекат је обухватао и доградње новог дела објекта. Објекат је спратности ПР+С+ПК. Нова функција објекта захтева уклањање три средишња армиранобетонска стуба. Пројектом је анализирано неколико варијантни решења санације. Због повећања оптерећења на постојеће стубове, било је неопходно њихово ојачање. Поред стубова неопходно је било ојачати и темеље. Пројекат доградње новог делао бјекта је у виду носеће конструкције од лепљеног ламелирано гдрвета. Пројектом је, такође, предвиђена и конструкција галерије као нови функционални простор.
 
 Кључне речи:
 санација, реконструкција, доградња, ојачање, челична конструкција, дрвена конструкција