Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 733-739


ПРИМЕНА МКЕ И ТЕЛЕМАK-2Д У НЕУСТАЉЕНОМ ТЕЧЕЊУ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.098
UDK: 627.13:556.536:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Варга, Бела; Стипић, Матија; Колаковић, Срђан
 
 Резиме:
 У раду је приказано моделирање раванских отворених токова са конкретним примером. За нумеричку методу решавања Сент Венантових једначина неустаљеног течења примењена је метода коначних елемената (МКЕ). Прорачуни су урађени помоћу програмског пакета Телемак 2Д, који је заснован на МКЕ и користи методу етапног решавања. У раду је приказана симулација течења у доводном каналу Барачка, из Дунава до црпне станице Бездан 2, за различите услове течења. Модел је најпре калибрисан са мереним подацима, а затим употребљен за проверу течења у доводном каналу и наструјавању ка реконструисаној ЦС Бездан 2.
 
 Кључне речи:
 Телемак 2Д, моделирање отворених токова, Блуе Кенуе.