Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 689-695


КАЛИБРАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ МОДЕЛА ТЕЧЕЊА У МРЕЖИ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.092
UDK: 627.13:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Исић, Мирјана
 
 Резиме:
 Рад даје опис поступка калибрације и верификације развијеног модела мреже отворених токова. Модел је калибрисан мењањем Strickler-овог коефицијента користећи три различита приступа, задавањем константне вредности Strickler-овог коефицијента по попречном пресеку, дефинисањем коефицијента као функција од протицаја, и коначно, везивањем Strickler-овог коефицијента за локалну дубину у попречном пресеку. Верификација модела је урађена поређењем резултата, за све размотрене методе калибрисња, са мерењима спроведеним током периода од 01.01.2006. до 31.12.2006. Детаљна анализа резултата је омогућила избор најповољније методе за калибрацију модела.
 
 Кључне речи:
 Нумерички модел, мрежа отворених токова, калибрација, верификација