Зборник радова
Грађевинског факултета


ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА


ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 603-609


ПОСТУПАЊЕ СА ИЗУЗЕТНИМ ВРЕДНОСТИМА У СТАТИСТИЧКОЈ АНАЛИЗИ ВЕЛИКИХ ВОДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.081
UDK: 556.532:519.23
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Благојевић, Борислава; Михаиловић, Владислава; Плавшић, Јасна
 
 Резиме:
 У процесу пројектовања хидротехничких објеката, поуздана процена меродавних великих вода је од суштинског значаја за димензионисање објеката. Статистичка анализа низова осмотрених протока је један од начина за оцену меродавних великих вода. Проблеми који могу да угрозе веродостојност оцене великих вода повезани су, између осталог, и са начином на који се поступа са изузетним вредностима (изузецима) у осмотреним низовима података. У овом раду спроведена је детекција горњих и доњих изузетака у низовима годишњих максимума статистичким тестом Grubsa i Beka за 68 хидролошких станица у Србији у периоду од оснивања станица до 2012. године. Добијени резултати упоређују се са објављеним резултатима добијеним за период до 2006. године, што је показало да на поступак детекције кључни утицај има претпоставка о расподели коју прате разматрани низови.
 
 Кључне речи:
 Велике воде, доњи изузеци, горњи изузеци, статистичка анализа