Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 535-544


ПРЕГЛЕД ОБРАЗОВНИХ МЕТОДОЛОГИЈА И ПЕДАГОШКИХ ПРИСТУПА У АРХИТЕКТОНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.52
UDK: 72:378.147
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дулић, Оливера
 
 Резиме:
 Истраживање приказано у овом раду представља прегледну студију која испитује различите образовне методологије описане у доступној литератури из области учења и подучавања архитектуре. Потреба за овим типом истраживања утемељена је у чињеници да су наставници и сарадници у школама архитектуре у непрекидној потрази за новим и квалитетнијим образовним методама, што преглед актуелног стања у области архитектонске педагогије чини сврсисходним. Резултати спроведеног истраживања указују на постојање различитих методолошких приступа са заједничким суштинским одликама које су у раду описане и образложене.
 
 Кључне речи:
 архитектонско образовање, студио, методе подучавања у архитектури