Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA


ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985.god., str. 53-60


PREčIšćAVANJE OTPADNIH VODA U STABILIZACIONIM JEZERIMA
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Prof. dr Đula Seleši, dipl. biol.
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči:
 prečišćavanje, otpadne vode, stabilizaciona jezera