Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Ognjen Gabrić

Hidrologija 1

Hidrotehničke melioracije
 
 
  Osnovni podaci

Datum i mesto rođenja            

03. Maj 1976, Subotica

Adresa                                 

Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 2a, 24000 Subotica

Telefon                                

+381 24 554 300; lokal 131

E-mail                                   

ogabric@gf.uns.ac.rs

Kabinet                                 

12

Konsultacije                           

Petak, 9.00-12.00

  Obrazovanje
   

Srednja škola 1991-1995.        

Mašinska, elektrotehnička i saobraćajna srednja škola Subotica, mašinski tehničar

   

Osnovne studije 1995-2001.     

Građevinski fakultet Subotica, diplomirani građevinski inženjer

                                           

tema diplomskog rada: Neki aspekti vodnog bilansa jezera Palić

   

Magistarske studije 2001-2005. 

Građevinski fakultet Subotica

                                          

tema magistarskog rada: Mogućnost primene matemitačkog modela oticaja na melioracione slivove

   

Doktorat 2014.                      

Građevinski fakultet Subotica

 

tema doktorskog rada: Eksperimentalno istraživanje procesa na slivu: padavine, oticaj i erozija tla

  Publikovani radovi

Ognjen Gabrić, Dušan Prodanović, Jasna Plavšić (2015). The Effects of Oscillating Nozzle on Christiansen's Uniformity Coefficient, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 22(6), str. 1415-1418, DOI: 10.17559/TV-20130709220632

 

Gabrić, O., Plavšić, J. (2015). Prikaz i analiza rezultata merenja erozije u laboratorijskim uslovima, Zbornik radova sa 17. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH) (str. 252–257). Beograd: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Horvat, M., Horvat Z., Gabrić, O. (2015). Kalibracija linijskog modela transporta nanosa, Zbornik radova sa 17. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH) (str. 252–257). Beograd: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Horvat, Z., Horvat m., Gabrić, O. (2015). Principi modelisanja interakcije zagađivača i nanosa u rečnom toku, Zbornik radova sa 17. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH) (str. 252–257). Beograd: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Gabrić, O., Hovány, L., Horvat, M., Horvat, Z. (2015). Parshall Flume Calibration for Hydrograph Measurement. Zbornik radova međunarodne konferencije savremena dostignuća u građevinarstvu 2015 (pp. 583–588). Subotica: Građevinski fakultet Subotica. http://doi.org/10.14415/konferencijaGFS2015.072

 

Horvat, M., Horvat, Z., Gabrić, O. (2015). Sediment Transport and Bed Evolution in Looped River Network. Zbornik radova međunarodne konferencije savremena dostignuća u građevinarstvu 2015 (str. 621–626). Subotica: Građevinski fakultet Subotica. http://doi.org/10.14415/konferencijaGFS2015.077

 

Gabrić, O., Prodanović, D., Plavšić, J. (2014). Uncertainty Assessment of Rainfall Simulator Uniformity Coefficient. Zbornik radova Građevinskog fakulteta (Vol. 25, str. 661–667). Subotica: Građevinski fakultet Subotica. http://doi.org/10.14415/konferencijaGFS2014.088

 

Hovány, L., Gabrić, O. (2014). Parshall Flume Calibration for Free Flow. Zbornik radova Građevinskog fakulteta (Vol. 25, pp. 653–659). Subotica: Građevinski fakultet Subotica. http://doi.org/10.14415/konferencijaGFS2014.087

 

Vasilić, Ž., Đukić, A., Gabrić, O., Prodanović, D. (2013). Eksperimentalni slivovi za izučavanje infiltracije kišnih voda u urbanim područjima. Zbornik radova trinaeste međunarodne konferencije – Vodovodni i kanalizacioni sistemi (pp. 285–291). Beograd: Udruženje za tehnologiju i sanitarno inženjerstvo.

 

Gabrić, O., Hovany, L., Prodanović, D. (2012). Experimental Research of Sand Wash-Off From Urban Surfaces. Proceedings of the Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling (str. 107–108). Belgrade: Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade.

 

Hovany, L., Gabrić, O. (2012). The use of natural geological formations to decrease storm runoff. Proceedings of the Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling (str. 263–264). Belgrade: Faculty of Civil Engineering Belgrade.

 

Hovany, L., Gabrić, O., Jaćimović, N., Prodanović, D. (2012). Upotreba prirodnih geoloških formacija u sprečavanju bujica - The Use of natural geological formations to decrease storm runoff. Voda i sanitarna tehnika, 42(3-4), 21–28.

 

Gabrić, O., Plavšić, J., Prodanović, D. (2012). Izrada i provera performansi simulatora kiše. Zbornik radova sa 16. naučnog savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH) (str. 252–257). Beograd: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Kovačević, Z., Spasojević, M., Budinski, Lj., Gabrić, O., Ostojić, A., Bojović, M. (2010). Producing hazard maps due to dam failures. Tehnika - Naše Građevinarstvo, 64(6), 1–9.

 

Kolaković, S., Fabian, Đ., Budinski, Lj., Gabrić, O., Vujović, S. (2010). Okvirne direktive o vodama EU - upravljanje rečnim slivovima i vodnim područjima. Zbornik radova naučno-stručne konferencije “Vode Srbije” (pp. 41–46). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Međunarodna menadžerska akademija Novi Sad.

 

Budinski, Lj., Fabian, Đ., Gabrić, O. (2009). Snimanje i prikaz batimetrije vodnih tela. Voda i sanitarna tehnika, 39(5), 15–22.

 

Kovačević, Z., Budinski, L., Gabrić, O., Ostojić, A., Bojović, M. (2009). Definisanje plavnih zona usled rušenja brana u Alžiru. Vodoprivreda, 41 (2009) (4-6), 127–136.

 

Fabian, Đ., Kolaković, S., Gabrić, O., Budinski, Lj. (2008). The Palic Lake. Integrated Management of Selected River Basin Complying With the European Water Framework Directive - Monograph 3 (pp. 35–88). Novi Sad: Academy of Sciences and Arts of Vojvodina.

 

Gabrić, O., Kolaković, S. (2005). Analiza doticaja vode u kanalsku mrežu i dimenzija kanalske mmreže. Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta, Subotica, 14, 124–129.

 

Gabrić, O., Kolaković, S. (2005). Analiza rada crpnih stanica na sistemima za odvodnjavanje u Vojvodini. Zbornik radova / IV naučno-stručno savetovanje “Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja” (str. 259–266). Beograd: Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije i Crne Gore.

 

Gabrić, O., Kolaković, S. (2002). Bilans vode Palićkog jezera. Zbornik radova sa 13. savetovanja Jugoslovenskog društva za hidraulička istraživanja (pp. II33–II38). Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš.

  Značajniji projekti

Sistemi za odvođenje kišnih voda kao deo urbane i saobraćajne infrastrukture, finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2015, rukovodilac: Prof. Dr. Dušan Prodanović

 

VUHV / Water Research Institute, Slovakia: Integrated management of selected river basin complying with the European Water Framework Directive, Academy for Sciences and Arts of Vojvodina - VUHV / Water Research Institute, Slovakia, 2005-2007

 

ANALIZA I OCENA STANJA STRUJNE SLIKE NEPOSREDNO UZVODNO OD HE „ZVORNIK“, SA PREDLOGOM REGULACIONIH GRAĐEVINA, ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING, Beograd, 2007.

 

GLAVNI PROJEKAT OBALOUTVRDA DELA DESNE OBALE REKE TARE (KNEŽEVIĆI, STANIĆI, RAIČEVIĆI) – SELO PROŠĆENJE, OPŠTINA MOJKOVAC, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 2a, Jun 2004

 

POVEĆANJE EKOLOŠKOG POTENCIJALA PRIGRANIČNIH MRTVAJA TISE, ĐALSKA MRTVAJA, Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 2/a, 2008.

 

POVEĆANJE EKOLOŠKOG POTENCIJALA PRIGRANIČNIH MRTVAJA TISE, MRTVAJA PANA, Građevinski fakultet Subotica, Kozaračka 2/a, 2008.

 

ORSEC – HIDRAULIČKI PRORAČUN U SLUČAJU RUŠENJA BRANA, ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING, Beograd, 2008.

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007