Статика конструкција 1
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  (2008) (2013) (2020)
Блок настава - студије уз рад
Редовна настава
Наставник:
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 10 поена
  • вежбе ... 10 поена
  • предиспитни тест ... 20 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • графички задатак ... 15 поена
  • одбрана графичког ... 15 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
Сарадник:
 • Смиља ЖИВКОВИЋ, мастер инж.грађ.
Шифра предмета: 
О.Х.13.2 
O.С.14.2 
О.СП.14.2 

 
Course Code: 
O.H.13.2 
O.S.14.2 
O.SP.14.2 
--------------------------------------- 
ЕСПБ кредит: 6 
ECTS Credits: 6 
--------------------------------------- 
Фонд часова: 45+45 
Number of hours: 45+45 
---------------------------------------
Теоријске основе и неопходна знања из области статике конструкција.
Реализација предвиђених циљева.
Уводне напомене. Основне једначине техничке теорије савијања штапа. Основне непознате и основне једначине равних линијских носача и њихова класификација. Носачи који се састоје од једне круте плоче. Проста греда, конзола, греда са препустима. Носачи који се састоје од две и више кинематички крутих плоча. Решеткасти носачи. Метода чворова. Максвел – Кремонин план сила. Метода пресека. Аналитички изрази за силе у штаповима. Веза могућег равнотежног стања и могућег стања деформација. Теореме о узајамности. Деформација статички одређених носача. Одређивање генералисаних сила и генералисаних померања. Дијаграми померања статички одређених носача. Статичко – кинематичка аналогија штапа. Статичко – кинематичка аналогија носача. Основне предпоставке линеарне теорије (теорија првог реда). Систем диференцијалних једначина теорије првог реда. Статички одређени и статички неодређени штапови. Прорачун сила у пресецима. Метода сила – услови равнотеже носача. Статички неодређене величине. Основни систем. Метода сила – условне једначине за статички неодређене величине пуних и решеткастих ночаса у равни.
02
2021
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Презентација предавања: