Статика конструкција 1
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  (2008) (2013) (2020)
Блок настава - студије уз рад
Редовна настава
Наставник:
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 10 поена
  • вежбе ... 10 поена
  • предиспитни тест ... 20 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • графички задатак ... 15 поена
  • одбрана графичког ... 15 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
Сарадник:
 • Смиља ЖИВКОВИЋ, мастер инж.грађ.
Шифра предмета:О.K.14.2 
Course Code: O.K.14.2 
--------------------------------------- 
ЕСПБ кредит: 6
ECTS Credits: 6 
--------------------------------------- 
Фонд часова: 45+45 
Number of hours: 45+45 
---------------------------------------
Теоријске основе и неопходна знања из области статике конструкција.
Реализација предвиђених циљева.
Уводне напомене. Основне једначине техничке теорије савијања штапа. Основне непознате и основне једначине равних линијских носача и њихова класификација. Покретно оптерећење. Утицајне линије и њихова примена. Носачи који се састоје од једне круте плоче. Проста греда, конзола, греда са препустима. Носачи који се састоје од две и више кинематички крутих плоча. Решеткасти носачи. Метода чворова. Максвел – Кремонин план сила. Метода пресека. Аналитички изрази за силе у штаповима. Утицајне линије за силе у штаповима решеткастих носача – статичка метода. Веза могућег равнотежног стања и могућег стања деформација. Теореме о узајамности. Деформација статички одређених носача. Одређивање генералисаних сила и генералисаних померања. Утицајне линије за померања. Дијаграми померања статички одређених носача. Статичко – кинематичка аналогија штапа. Статичко – кинематичка аналогија носача.
11
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
Презентација предавања: