Механика 2
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  (2008) (2013) (2020)
Блок настава - студије уз рад
Редовна настава
Наставник:
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 10 поена
  • вежбе ... 10 поена
  • 1 колоквијум ... 10 поена
  • 2 колоквијум ... 10 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • графички задатак ... 15 поена
  • одбрана графичког ... 15 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
Сарадник:
 • Смиља БУРСАЋ, мастер инж.грађ.
Шифра предмета: О.З.10.2 
Course Code: O.Z.10.2 
----------------------------------------- 
ЕСПБ кредит: 6 
ECTS Credits: 6 
----------------------------------------- 
Фонд часова: 30+30 
Number of hours: 30+30 
-----------------------------------------
Стицање основних сазнања важних за грађевинску струку, суштинским проучавањем појмова, принципа, теорема и закона везаних за кретање материјалне тачке и крутог недеформабилног тела.
Усвојена сазнања обезбеђују праћење и савладавање наставног градива из других стручних предмета.
Кинематика материјалне тачке. Уводне напомене. Кретање материјалне тачке у равни описано у Декартовом и природном координатном систему. Коначне једначине кретања материјалне тачке. Вектори брзине и убрзања материјалне тачке и њихове компоненте у Декартовом и природном координатном систему. Полупречник кривине путање. Неки посебни случајеви кретање тачке.
Динамика материјалне тачке: Уводне напомене. Основни појмови. Основни закони динамике материјалне тачке. Диференцијалне једначине кретања слободне материјалне тачке и њихово решење. Количина кретања, кинетичка енергија, импулс силе и рад силе. Општи закони динамике материјалне тачке. Динамика неслободне материјалне тачке: везе и динамичке реакције веза, диференцијалне једначине кретања. Даламберов принцип. Осцилаторно кретање тачке. Кинематика крутог недеформабилног тела: Транслаторно кретање крутог тела. Обртање крутог тела око непокретнене осе: угао ротације, угаона брзина и угаоно убрзање крутог тела. Равно кретање крутог недеформабилног тела.
Динамика система материјалних тачака и крутог недеформабилног тела: Увод у динамику система. Моменти инерције. Штајнерова теорема. Диференцијалне једначине кретања система, закон кретања центра маса, закон количине кретања. Закон о прираштају кинетичке енергије система. Рад силе. Даламберов принцип за системе материјалних тачака. Потенцијална енергија. Лагранжове једначине друге врсте.
01
12
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
Презентација предавања: