Механика 1
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  (2008) (2013)
Блок настава - студије уз рад
Редовна настава
Наставник:
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 10 поена
  • вежбе ... 10 поена
  • 1 колоквијум ... 10 поена
  • 2 колоквијум ... 10 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
 • Предиспитне обавезе
  • предавања ... 5 поена
  • вежбе ... 5 поена
  • графички задатак ... 15 поена
  • одбрана графичког ... 15 поена
 • Испитне обавезе
  • писмени испит ... 30 поена
  • усмени испит ... 30 поена
Сарадник:
 • мр Љиљана ТАДИЋ, дипл.инж.грађ.
 • мр Ђерђ ВАРЈУ, дипл.инж.грађ.
Шифра предмета: О.З.05.2
Course Code: O.Z.O5.2
---------------------------------------
ЕСПБ кредит: 5
ECTS Credits: 5
---------------------------------------
Фонд часова: 30+30
Number of hours: 30+30
---------------------------------------
Теоријске основе и неопходна знања механике крутог недеформабилног тела у грађевинском конструктерству. Проучавају се појмови, принципи, теореме, закони равнотеже као специјаланог случаја кретања материалне тачке односно крутог недеформабилног тела - статика.
Усвојена сазнања обезбеђују праћење и савладавање наставног градива из других стручних предмета.
Увод. Сила и систем сила. Врсте веза у статици. Аксиоми веза. Аксиоми статике. Анализа сила. Систем сила са заједничком нападном тачком. Разлагање дате силе на компоненте. Систем од две силе са паралелним нападним линијама. Спрегови сила. Редукција силе на тачку. Момент силе за осу. Редукција сила произвољно распоређених у простору, без заједничке нападне тачке. Статичке инваријанте датог система сила. Услови равнотеже система сила у простору. Варињонова теорема. Систем сила у равни. Систем сила са паралелним нападним линијама. Тежина и тежиште тела. Тежиште материјалне линије. Тежиште површи. Равнотежа три силе у равни. Услови равнотеже три силе у равни. Статички одређени пуни линијски носачи у равни и простору. Прости и сложени пуни линијски носачи у равни и простору. Основни постулат статике материјалних система. Реaкције веза сложеног линијског носача. Линијски подељено (континуално) оптерећење носача. Силе у пресеку линијског носача. Диференцијалне везе између оптерећења и сила у пресеку линијског носача. Статички одређени решеткасти носачи у равни и простору. Одређивање сила у штаповима.
04
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Презентација предавања: