Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Магистарски рад

Тема: ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КРИТЕРИЈУМА УПОТРЕБЉИВОСТИ МОСТОВСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРАКЦИЈОМ РАЧУНАРСКЕ СИМУЛАЦИЈЕ И ЛАСЕРСКОГ 3Д СКЕНИРАЊА

Дигитализовани 3Д модел моста - ласерско 3Д скенирање моста


 • NG
  3Д ласерско скенирање (Cyrax 2500) - леви део главног отвора моста.
  (поглед низводно са леве обале)
 • NG
  Друмски ланчани мост преко реке Тисе на путу Кањижа - Нови Кнежевац.
  (један од објеката научног теоријско експерименталног истраживања)
 • GFS
  3Д ласерски скенер - Leica Cyrax HD 2500.
  (оператери: Угљеша и Марко)
 • GFS
  3Д ласерско скенирање - средњи део главног отвора моста.
  (поглед низводно са леве обале)
 • NG
  Друмски ланчани мост преко реке Тисе на путу Кањижа - Нови Кнежевац.
  (један од објеката научног, теоријско експерименталног истраживања)
 • GFS
  3Д ласерско скенирање - Leica Cyrax HD 2500.
  (дана: 03.VI.2003. године)
 • NG
  3Д ласерско скенирање - леви део главног отвора моста.
  (поглед низводно са леве обале)
 • NG
  3Д ласерско скенирање - главни отвор моста.
  (поглед низводно са леве обале)

Поступак 3Д ласерског скенирања ( ... кликом на стрелицу доле покрените презентацију )
Геометријски 3Д модел моста - читање вертикалних померања


 • NG
  Layer 1 - 3Д облак тачака.
  (неоптерећен мост)
 • NG
  Layer 2 - 3Д облак тачака.
  (оптерећен мост)
 • GFS
  Преклопљени Layer 1 преко Layer 2.
  (читање хоризонталних и вертикалних померања)

 • NG
  Прва фаза - лево постављено симетрично оптерећење.
  (деформација модела, SAP2000n )
 • GFS
  Друга фаза - лево постављено несиметрично оптерећење.
  (деформација модела, SAP2000n)
 • NG
  Трећа фаза - десно постављено симетрично оптерећење.
  (деформација модела, SAP2000n)
 • NG
  Четврта фаза - десно постављено несиметрично оптерећење.
  (деформација модела, SAP2000n)


Резиме: У истраживању који је пре-дмет овог рада, полази се од чиње-нице да се код мостовских конст-рукција у току екплоатације појав-љују дефекти, који могу да угрозе безбедност саобраћаја услед нару-шавања пројектоване нивелете моста, а исто тако и његову лока-лну и глобалну стабилност. Про-мене у понашању конструкције ана-лизирају се са гледишта употреб-љивости као једног од критеријума којим се задовољавају прописани захтеви. На тај начин дефинисана је и та посебна сфера инжењерског интересовања.

У раду је посебна пажња покло-њена инжењерском приступу ра-чунским моделима, моделирању уопште, класификацији модела са посебним освртом на интеракцију базних параметара. Успостављена је оцена прорачунских модела на основу степена поузданости описа стварног понашања мостовских конструкција као основног усвојеног критеријума.

Исто тако установљен је и крите-ријум корисничке угодности као један од услова за избор програм-ског пакета за статички прорачун, кроз успостављање боље интерак-ције рачунарских програма CAD – CAA окружења.

Кроз преглед домаће и европске техничке регулативе, дата је препорука за усклађивање стан-дарда који се односе на делове техничке документације с обзиром на прорачун конструкција приме-ном рачунарских програма, као и доследније поштовање важећих прописа.

Предложена методологија у овом раду илустрована је на примеру испитивања друмског ланчаног моста преко реке Тисе "Мост Победе" на путу Кањижа – Нови Кнежевац, под утицајем статичког пробног оптерећења. Системом за мерење и моделирање Cyra Tech-nologies, Inc. ласерским скенира-њем, приликом испитивања, утвр-ђена је промена геометрије ви-талних конструктивних елемената моста. Анализом података нивел-манске оскултације и ласерског 3Д скенирања промене геометрије, уз помоћ рачунарских симулације, успоставњени су одговарајући кри-теријуми употребљивости посмат-раног моста.

Као мера од посебног значаја ин-систира се на ХИТНОЈ, неодлож-ној и свеобухватној реализацији санације виталних елемената кон-струкције друмског моста преко реке Тисе на путу Кањижа – Нови Кнежевац.


Кључне речи: анализа, мостови, модели и моделирање, прорачун-ски модел, интеракција програма CAD–CAA, програмско окружење за CAA, симулација, мерење, 3Д ла-серско скенирање, употребљивост конструкција, стабилност конструк-ција.