Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Докторска дисертација

Тема: ТЕОРИЈСКО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ПРЕРАСПОДЕЛЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ПРИ ОДРЕЂИВАЊУ УПОТРЕБЉИВОСТИ МОСТОВСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

Рачунарско моделирање и симулација статичког пробно оптерећења - симетрично и несиметрично дејство у попречном правцу моста


 • NG
  3Д модел моста - узводна страна.
  (Tower 7.0)
 • NG
  Моделирање 2Д модела носача моста - узводна страна.
  (Tower 7.0)
 • GFS
  Моделирање 2Д модела носача моста - низводна страна.
  (Tower 7.0)
 • GFS
  3Д модел моста - поглед на попречне носаче.
  (Tower 7.0)
 • GFS
  3Д прорачунски модел моста - узводна страна.
  (Tower 7.0)
 • GFS
  3Д модел моста - подужни изглед.
  (Tower 7.0)
 • GFS
  3Д модел моста - низводна страна.
  (Tower 7.0)


Коефицијент попречне прерасподеле статичког пробног оптерећења на основу мерених угиба


 • NG
  Симетрично постављено пробно оптерећење - низводна страна.
  (експериментално утврђен "k")
 • NG
  Симетрично постављено пробно оптерећење - низводна страна.
  (рачунски утврђен "k")
 • GFS
  Симетрично постављено пробно оптерећење - узводна страна.
  (експериментално утврђен "k")
 • GFS
  Симетрично постављено пробно оптерећење - узводна страна.
  (рачунски утврђен "k")
 • GFS
  Несиметрично постављено пробно оптерећење - низводна страна.
  (експериментално утврђен "k")
 • GFS
  Несиметрично постављено пробно оптерећење - низводна страна.
  (рачунски утврђен "k")
 • GFS
  Несиметрично постављено пробно оптерећење - узводна страна.
  (експериментално утврђен "k")
 • GFS
  Несиметрично постављено пробно оптерећење - узводна страна.
  (рачунски утврђен "k")


Утицајна линија за попречну прерасподелу оптерећења - 2Д модел моста

Резиме: У истраживању који је пре-дмет овог рада, теоријским присту-пом – рачунарским моделирањем и симулацијама у корелацији са екс-перименталним поступцима трети-ра се попречна прерасподела ста-тичког оптерећења.

Попречна прерасподела оптереће-ња се утврђује на основу мерења општих деформација – угиба и про-мена нагиба тангенти на деформа-циону линију према анализи крите-ријума употребљивости, на посеб-но одабраним мостовским констру-кцијама.

У раду се на систематичан начин посебна пажња поклања класифи-кацији попречне прерасподеле оптерећења као битног фактора са гледишта и могућности коришћења већине данас присутних рачунар-ских апликација за САА, (конкретно Tower и SAP 2000n). Због тога је успостављена оцена прорачунског модела на основу степена поуз-даности описа стварног стања понашања мостовских конструк-ција.

Прегледом домаће и стране регу-лативе уочена је иновација у категоризацији мостовских конст-рукција са урбанистичког гледишта с обзиром на третирани критеријум у овом истраживању.

У раду је дат оригиналан предлог класификације обрађен на приме-рима испитиваних мостовских кон-струкција са гледишта методоло-гије рачунарског моделирања и симулација. Геометријско–механич-ком аналогијом обезбеђено је јед-ноставније и коректније рачунско моделирање носача спрегнутих попречног пресека "челик–бетон" са геометријски идентичним кон-цептом моделирања за потребе верификације угиба. Геометријско–механичком аналогијом се пока-зало да је крутост спрегнутог поп-речног пресека "челик–бетон" про-менљива дуж носача, а дата је у функцији припадајуће и садејст-вујуће ширине бетонске плоче, као и односа механичких карактерис-тика два материјала.

Коефицијент попречне прераспо-деле статичког оптерећења као па-раметар модела у функцији мере-них угиба је стохастичког карак-тера, јер зависи од низа параме-тара чији је утицај у различитим околностима другачији. Међутим, за решавање конкретних свакод-невних задатака обично се усваја као константна величина.

Као мера од посебног значаја пред-лаже се да се за критеријум упот-ребљивости са гледишта општих деформација усвоји L/800–регула-рно стање понашања конструкције, чиме се обезбеђује потребан ниво у погледу погодности у одржавању мостовских конструкција.


Кључне речи: анализа, мостови, модели и моделирање, прорачун-ски модел, интеракција програма CAD–CAA, програмско окружење за CAA, симулација, мерење, прерас-подела оптерећења, употребљи-вост конструкција, стабилност кон-струкција.