Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Биографија

Дипломирао је 22.IX.1995. године, под менторством проф. др Војислава Михаиловића, дипл.инж.грађ., са оценом 10 (десет), на конструктивном смеру. Просечна оцена основних студија је 8.00 (осам и 00/100).

Од 1995 – 1997 похађао је магистарске студије на Грађевинском факултету у Суботици, и предмете прописане Програмом положио са просечном оценом 10 (десет).

Магистрирао 8.IV.2004. године, под менторством проф. др Љубомира М. Влајића, дипл.инж.грађ., из области експерименталне анализе конструкција и мостова. У оквиру тог рада бавио се и рачунским моделирања система конструкције друмског – ланчаног моста преко реке Тисе на путу Кањижа – Нови Кнежевац. Рад представља оригиналан приступ снимању и анализи општих деформација конструкција изложених утицају статичког пробног оптерећења.

Докторирао 5.II.2008. године, под менторством проф. др Љубомира М. Влајића, дипл.инж.грађ., из области експерименталне анализе конструкција и мостова. Докторска дисертација је оригиналан допринос науци, у оквиру које предлаже се:

 • нови концепт еквивалентног моделирања носача спрегнутог пресека "челик – бетон" на основу геометријско – механичке аналогије (ГМА),
 • метод попречне прерасподела статичког пробног оптерећена заснован на коефицијенту прерасподеле оптерећења према мереним угибима,
 • методологија вредновања прорачунског модела и његове поузданости код моделских симулација применом апликација САА.

До сада, објавио је као аутор или коаутор неколико радова, стим да је веома значајно да они обухватају широку грађевинску проблематику (технологију грађења, испитивање конструкција, санације, теоријску анализу, бетонске и челичне конструкције и сл.).

Заинтересован је за теоријско експерименталну анализу употребљивости мостовских конструкција и њиховим рачунским моделирањем. Кроз спровођења рачунарских симулација применом апликативних рачунарских програма, у овој области грађевинског конструктерства даје и нека оригинална решења.

Такође, наглашена је ширина интересовања у оквиру различите грађевинско – конструктерске проблематике. Ово се потврђује стручним ангажовањем, где је у оквиру израде техничке документације учествовао у изради више пројеката (темеља, складишта, гараже, машинске опреме, стамбених објекта, индустријских објекта, школе, позоришта, објеката путне инфраструктуре и сл.).

Наставну делатност започео 1994/95 године као сарадник у настави Грађевинског факултета у Суботици (Катедра за зградарство и геодезију). Од тада до данас учествовао је и учествује у одржавању наставе на предметима: Нацртна геометрија, Зградарство 1, Зградарство 2, Програмирање (део CAD), Статика линијских носача 1, Статика конструкција 1, Статика линијских носача 2, Статика конструкција 2, Матрична анализа конструкција, Стабилност линијских носача, Механика 1, Механика 2, Рачунарско моделирање конструкција, Конструктивни системи, Мостови, Микро и макро маханичко моделирање материјала . Учествовао је и сарађивао при изради и одбрани више дипломских, завршних и мастер радова.

Поред рада у настави, учествовао је у научно истраживачком пројекту од националног значаја, са оријентацијом на софтвер за пројектовање бетонских конструкција и поступке санација. У току досадашњег рада запажа се учествовање на пословима додатног едукативног карактера. Истиче се његово ангажовање на креирању програма и реализацији обуке студената Грађевинског факултета у Суботици из области примене компјутера у инжењерској пракси.

Стручни испит из области пројектовања конструкција на тему "Гаража за путничка возила са складиштем", положио 4.IV.2000. године у Београду.

Стручни испит из области грађења и надзор над грађењем објеката, решењем број 3145/00, број протокола 01 – 1105/00, по Закону о уређењу простора ("Службени гласник Републике Српске", број 19/96), положио 8.VIII.2000. године у Бања Луци.

Ожењен је супругом Жељком и има ћерке Ивану и Кристину....

 • NG
  Одбрана дипломског рада.
  22.09.1995.године
 • NG
  Одбрана дипломског рада.
  22.09.1995.године
 • GFS
  Одбрана дипломског рада.
  22.09.1995.године
 • GFS
  Одбрана дипломског рада.
  22.09.1995.године
 • GFS
  Одбрана дипломског рада.
  22.09.1995.године
 • GFS
  Одбрана дипломског рада.
  22.09.1995.године
 • GFS
  Одбрана дипломског рада.
  22.09.1995.године


 • NG
  Одбрана магистарског рада.
  08.04.2004.године
 • NG
  Одбрана магистарског рада.
  08.04.2004.године
 • GFS
  Одбрана магистарског рада.
  08.04.2004.године
 • GFS
  Одбрана магистарског рада.
  08.04.2004.године
 • GFS
  Одбрана магистарског рада.
  08.04.2004.године
 • GFS
  Одбрана магистарског рада.
  08.04.2004.године
 • GFS
  Одбрана магистарског рада.
  08.04.2004.године
 • GFS
  Одбрана магистарског рада.
  08.04.2004.године


 • NG
  Одбрана докторске дисертације.
  05.02.2008.године
 • NG
  Одбрана докторске дисертације.
  05.02.2008.године
 • GFS
  Одбрана докторске дисертације.
  05.02.2008.године
 • GFS
  Одбрана докторске дисертације.
  05.02.2008.године
 • GFS
  Одбрана докторске дисертације.
  05.02.2008.године
 • GFS
  Одбрана докторске дисертације.
  05.02.2008.године
 • GFS
  Одбрана докторске дисертације.
  05.02.2008.године
 • GFS
  Промоција
  доктора наука, 2008.
 • GFS
  Промоција
  доктора наука, 2008.

...