Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Стручни радови

1.
Студије и експертизе
1997 Анализа и оцена стања објекта – зграде "Народно позориште" у Суботици, централно грејање и климатизација, руководиоци и координатори проф. др Драган Д. Милашиновић, дипл.инж.грађ., и мр Слободан Грковић, дипл.инж.грађ., носилац задатка проф. др Ђерђ Шефчић, дипл.инж.маш., |сарадник|.
1998 ГП "ГРАД – ИНГ", Народног фронта 73, Нови Сад, Складиште "Ш – КОМЕРЦ", М. Миљанова 7а, одговорни пројектанти проф. др Петар Сантрач, дипл.инж.грађ., и мр Слободан Грковић, дипл.инж.грађ., |сарадник|.
2000 Riverbank Damages on the Danube sector in Novi Sad from 1252+000 to 1260+000, Public Authority Water Management Company "Srbija vode", Belgrade (JVP "Srbijavode"), Record on Damages and Proposal of Reconstruction, Number: EH – 02/2002, February 2002, заједно са проф. др Срђаном Колаковићем, дипл.инж.грађ., проф. др Фабианом Ђула, дипл.инж.грађ., Маринком Илић, дипл.инж.грађ., |сарадник|.
2004 Извештај о прегледу зграде ОШ "1. октобар" у Башаиду са стручним мишљењем, ТМТК – 001/04, заједно са проф. др Александром Прокић, дипл.инж.грађ., |носилац задатка|.
2004 Програм испитивања спрегнуте међуспратне конструкције у дограђеном складишту фабрике колача "Банини" у Кикинди под утицајем статичког и динамичког пробног оптерећења, заједно са проф. др Љубомиром М. Влајићем, дипл.инж.грађ., |коаутор|.
2004 Елаборат о испитивању спрегнуте међуспратне конструкције у дограђеном складишту фабрике колача "Банини" у Кикинди под утицајем статичког и динамичког пробног оптерећења, ТМТК – 002/04, носиоц задатка проф. др Љубомир М. Влајић, дипл.инж.грађ., |сарадник|.
2009 Прилог стратегији развоја општине Пелагићево – циљеви, концепција и стратешки приоритети одрживог развоја за потребе просторног планирања општине Пелагићево, студија, |аутор|
2010 Програм за анализу и оцену стања у понашању грађевинских конструкција у експлоатацији верског објекта – зграде православног храма св. Козме и Дамјана у Кикинди.
2010 Српска православна црквена општина Кикинда, Извештај о прегледу храма св. Козме и Дамјана у Кикинди са стручним мишљењем, ТМТК – 001/10, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, |носилац задатка|
2.
Пројектно техничка документација
1995 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Зграда за смештај наставног особља Грађевинског факултета у Суботици, идејни пројекат у две варијанте, Е – 02/95, Е – 03/95, одговорни пројектант мр Никола Илинчић, дипл.инж.арх., |коаутор|.
1996 СРЦ "Дудова шума" Суботица, Завод за водопривреду доо.по. Суботица, Трг Лазара Нешића 9/А, инсталација базенске технике, главни машински пројекат, пројектант проф. др Ђерђ Шефчић, бр.: Е – 78/95, |сарадник|.
1997 Топлана "Горњи Земун", Главни погонски објекат са анексом, Компјутерски прорачун темеља објекта, "Београдске електране" Београд, свеска КИ/1.3, ЕГ – 28а/97, одговорни пројектант проф. др Петар Сантрач, дипл.инж.грађ., |сарадник|.
1997 Топлана "Горњи Земун" Главни погонски објекат са анексом, статички прорачун темеља објекта "Београдске електране" Београд, свеска КИ/1.3.1, ЕГ 28/97, одговорни пројектант проф. др Петар Сантрач, дипл.инж.грађ., |сарадник|.
1997 "Потиски водоводи" Хоргош, Постројење за пречишћавање отпадних вода Кањижа, свеска 2, ЕГ – 31/97, одговорни пројектант проф. др Петар Сантрач, дипл.инж.грађ., |сарадник за конструкцију|.
1998 Република Србија, Окружни суд – Суботица, Гаража за особна возила са складиштем, главни пројекат, АГ део, одговорни пројектант мр Никола Илинчић, дипл.инж.арх., Е/АГ – 2/98, |сарадник|.
1998 Република Србија, Окружни суд – Суботица, надоградња дела зграде суда, реконструкција дилатационих разделница и улазног платоа, главни пројекат, АГ део, одговорни пројектант мр Никола Илинчић, дипл.инж.арх., Е/АГ – 4/98, |сарадник|.
1998 Република Србија, Окружни суд – Суботица, Портирница за контролу улаза – излаза у комплекс, главни пројекат, АГ део, одговорни пројектант мр Никола Илинчић, дипл.инж.арх., Е/АГ – 3/98, |сарадник|.
1998 Република Србија, Окружни суд – Суботица, Гаража за особна возила са складиштем, главни машински пројекат, одговорни пројектант проф. др Ђерђ Шефчић, М – 2/99, бр.: 04 – 22/99, |сарадник|.
1998 Република Србија, Окружни суд – Суботица, Надоградња дела зграде суда, главни машински пројекат, одговорни пројектант проф. др Ђерђ Шефчић, дипл.инж.маш., М – 3/99, бр.: 04 – 22/99, |сарадник|.
1999 Републичка дирекција за обнову земље, Урбинг Д.П. Суботица, Типска индивидуална стамбена зграда СУ – 6 ТИП – 120, власник Матић Рајко, Нови Сад, Јована Виловца бр.: 4, К.П. 2673 и 2674, главни пројекат, одговорни пројектант мр Никола Илинчић, дипл.инж.арх., Е – 1/99, |сарадник|.
1999 Републичка дирекција за обнову земље, Урбинг Д.П. Суботица, Типска индивидуална стамбена зграда СУ – 6 ТИП – 120, власник Кнежевић Слободан, Сомбор, Вука Караџића бр. 58, К.П. 4835/17, главни пројекат, одговорни пројектант мр Никола Илинчић, дипл.инж.арх., Е – 2/99, |сарадник|.
3.
Техничка контрола техничке документације
1998 Завршни извештај о стручној контроли техничке документације, објекат: Доградња, надоградња и реконструкција објекта "МАЛА ГОСТИОНА" на Палићу, инвеститор "ELITE" ("ELITTE") – ПАЛИЋ д.о.о. за туризам и угоститељство, пројекат термотехничких инсталација, носилац задатка проф. др Ђерђ Шефчић, |сарадник|.
1998 Завршни извештај о стручној контроли техничке документације, објекат "ТРЖНИ ЦЕНТАР" – доградња хотела "СЛОБОДЕ" у Сомбору, инвеститор: Хотелско туристичко угоститељско предузеће "СЛОБОДА" Сомбор, идејни пројекат АГ део, носилац задатка мр Никола Илинчић, дипл.инж.арх., |сарадник|.
1999 Завршни извештај о стручној контроли техничке документације, објекат: ГАРНИ ХОТЕЛ НА ПАЛИЋУ, инвеститор: ДД за туризам и угоститељство "Палић" п.о., Суботица, главни пројекат, архитектонско – грађевински део, носилац задатка мр Никола Илинчић, дипл.инж.арх., |сарадник|.
4.
Извођење објеката, стручни надзор над извођењем
2000 Надзор над извођењем асфалтног пута у Пелагићеву (РС), у дужини од 2700m, инвеститор СО Пелагићево, извођач радова ОДП "Добој путеви", овлашћење бр.: 002 – 052 – 87/2000 од 18.07.2000.
2000 Надзор над извођењем темеља Српске православне цркве у Баткуши (РС), инвеститор СП Општина Баткуша, овлашћење од 20.09.2000.
2000 Надзор над извођењем асфалтног платоа бензинске пумпе у Пелагићеву, инвеститор ПП "СМ – ПРОМЕТ" Пелагићево, извођач радова ОДП "Добој путеви", овлашћење бр.: 12 – 06/2000 од 18.08.2000.
2000 Монтажа постројења за сепарацију и производњу агрегата за бетон капацитета 60 m3/сату, инвеститор ПП "СМ – ПРОМЕТ" Пелагићево (РС), овлашћење бр.: 13 – 06/2000, јул/август 2000.

Светосавски дом при храму Козме и Дамјана у Кикинди, 2014.