Smiley face UNIVERSITY OF NOVI SAD
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
praksa

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
шеф Катедре за инжењерску механику

Научни радови - издвојене референце

 1. Миличић, М.И.: Прилог анализи критеријума употребљивости мостовских конструкција интеракцијом рачунарске симулације и 3Д ласерског скенирања, Магистарски рад, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Суботица, 2004. |10 – 116 – 151 – 7 – 42 – 1 – 10|. M72

 2. Миличић, М.И.: Теоријско експериментална анализа прерасподеле оптерећења при одређивању употребљивости мостовских конструкција, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Суботица, 2007. |10 – 162 – 168 – 15 – 110 – 0 – 0|. M71

 3. Илинчић, Н., Миличић, И.: Примена савремених технологија грађења у Суботици и узроци неуспеха, A korszerű épitési technologiák fejlődése Szabadkán, Apply of modern structural engineerings and reasons of failure in Subotica, Технологија грађења–грађевински менаџмент '97, Faculty of Civil Engineering Subotica, Faculty of Civil Engineering Beograd, Faculty of Civil Engineering Budapest, Faculty of Architecture Budapest, "Глобус" Суботица, ISBN 86-80297-17-8, јун 1997., |стр. 19–28|. M14

 4. Влајић, М.Љ., Миличић, М.И., Белеслин, Р.: Дијагностика и санација пожаром оштећеног главног кровног носача "ХТВ–Сартид 1913" АД, 10. конгрес ЈДГК, К–33, ISBN 86-80049-79-4, Врњачка Бања, јун 1998., |стр. 259–264|. M33

 5. Влајић, М.Љ., Белеслин, Р., Миличић, И.: Експериментално–теоријска анализа понашања печуркасте међуспратне конструкције–предузеће "Соко–Штарк" Београд, Eqy gombafödémszerkezet elméleti és gyakorlati elemzése a „Soko–Štark“- cégnél Belgrádban, An experimental – theoretical analysis of mashroomlike mezzanine structure - „Soko–Štark“-Belgrade, ÉPÍTŐIPAR–ÉPITÉSI MENEDZSMENT 2000, Nemzetközi konferencia 2000 július 3–4, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épitéskivitelezési Tanszék, ISBN 963-420-648-4, Budapest, 2000., |8 страна|. M14

 6. Прокић, А., Миличић, И.: Матрица торзионе крутости танкозидног штапа затвореног попречног пресека, Техника бр. 3, 2002., |стр. 1–8|. M52

 7. Милашиновић, Д.Д., Влајић, М.Љ., Миличић, М.И.: Анализа извијања челичних стубова методом реолошко–динамичке аналогије, Материјали и конструкције 3–4, 2003., |стр. 8–13|. M51

 8. Влајић, М.Љ., Миличић, М.И., Романић, М.: Методологија скенирања деформација на примеру друмског ланчаног моста (Мост преко Тисе на путу Кањижа–Нови Кнежевац), Зборник радова Грађевинског факултета 13, Суботица, 2004., |стр. 206–211|. M52

 9. Милашиновић, Д.Д., Миличић, М.И.: Реолошко–динамичка аналогија: Виско–еласто–пластични одзив бетонске призме, Зборник радова Грађевинског факултета 14, Суботица, 2005.,|стр. 215–224|. M52

 10. Miličić, M.I., Vlajić, M.LJ.: Models of civil engineering–classification and definition, Proceedings 9th International conference DQM, June 14–15, Belgrade, Serbia, 2006., |p.p. 98–104|. M33

 11. Влајић, М.Љ., Миличић, М.И., Брајковић, У.: Нови поступак за регистровање промене геометрије мостовских конструкција“, Зборник радова Грађевинског факултета 15, Суботица, 2006. M52

 12. Миличић, М.И., Влајић, М.Љ.: Експериментално–теоријска анализа спрегнуте таванице регалног складишта при статичком дејству у фабрици Банини А.Д. у Кикинди, Зборник радова 12. Конгреса ЈДГК, 27–29. септембар, Врњачка Бања, Књига 2, 2006., |стр. 25–40|. M33

 13. Miličić, M.I.: System for detecting changes in geometry of bridge structures, 10th International conference DQM, June 13–14, Belgrade, Serbia, 2007., |p.p. 779–785|. M33

 14. Miličić, M.I., Vlajić, M.LЈ., Romanić, M.: 3D Laser scaning diflecshens on the exampl of road suspension bridge, 10th International conference DQM, June 13–14, Belgrade, Serbia, 2007., |p.p. 769–778|. M33

 15. Влајић, М.Љ, Прокић, А., Миличић, М.И.: Резултати експериментално –теоријске анализе спрегнуте таванице при статичком дејству, Изградња 61, број 8–9, Београд, 2007., |стр. 285–292|. M51

 16. Миличић, M.И., Влајић, M.Љ., Фолић, J.Р.: Нумеричко моделирање и симулација: Eкспериментално-теоријске анализе спрегнуте таванице при статичком дејству, Материјали и конструкције, vol. 51, бр. 3, стр. 51-60, 2008. M51

 17. Мiličić, M.I., Vlajić, M.LJ., Folić, J.R., Brajković, U.: 3D laser scanning deflections on suspension bridge over the river Tisа, 12th International Conference, Structural Faults & Repair – 2008, Edinburgh, Scotland, UK. Edited by: Professor M.C. Forde, PhD, CEng, FREng, FRSE, FICE, FIET. ISBN 0 – 947644 – 62 – 7, 2008., |p.p. 10|, CD. M33

 18. Миличић, M.И.: Нови концепт еквивалентног моделирања спрегнутог носача „челик-бетон“, Зборник радова Грађевинског факултета 17, Суботица, стр. 29-41, 2008. M53

 19. Miličić, M.I., Vlajić, M.LJ., Bešević, M.: Numerical modeling and simulation of geometrical indentical store model with stability attitude criterion, INDIS-2009, 11th National and 5th International scientific meeting, Planning, Design, Construction and renewal in the civil engineering, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7892-221-3, 2009., |p.p. 379 -388| M33

 20. Miličić, M.I., Vlajić, M.LJ., Bešević, T.M.: Computer simulation model store ,,P+S”with attitude criteria stability, 12th International conference, Dependability and Quality Management, ICDQM – 2009, Belgrade, Serbia, UDK 658.56, ISSN 1451 – 4966, 2009., |425 – 432| M33

 21. Miličić, M.I., Vlajić, M.LJ., Folić, J.R.: Computer modeling and simulation of steel - concrete composite girders using equivalent elastic modulus, 13th International conference and exhibition Edinburgh, Structural Faults & Repair - 2010, Edinburgh, UK. Edited by: Professor M.C. Forde, PhD, CEng, FREng, FRSE, FICE, FIET. ISBN 0-947644-67-9, 2010., |p.p. 11|, CD. M33

 22. Миличић, M. И.: Ин ситу испитивање и дијагностика белог праха на површинама зида од опеке, СДГИТ, 2011. (уредник: проф. др Радомир Фолић).M63

 23. Mиличић, M. И.: Преглед, испитивање и дијагностика оштећења зидова православног храма у изградњи „Козме и Дамјана“ у Кикинди, Зборник радова Грађевинског факултета 20, Суботица, стр. 125 – 132, 2011. M53

 24. Prokić, A., Lukić, D., and Miličić, I.: Free Vibration Analysis of Cross-Ply Laminated Thin-Walled Beams with Open Cross Sections: Exact Solution. ASCE Journal of Structural Engineering , ISSN 0733-9445, 2013., Vol. 139, No. 4, pp. 623-629. M21

 25. Prokić, A., Folić, R., Miličić, I.: A Closed-Form Approximate Solution for Coupled Vibrations of Composite Thin-Walled Beams With Mid-Plane Symmetry, Tehnički vjesnik - Technical Gazette ISSN: 1330-3651, 2013., Vol. 20, No. 5, pp. 883-890. M22

  Научни радови на другим сервисима: