Univerzitet u Novom Sadu

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

Mr Aleksandar Landović

Asistent iz predmeta Otpornost materijala 

Kozaračka 2a, 24000 Subotica

Tel. +381/24-554-300, Lokal 118, Svaki radni dan od 10-15č.

E-mail za studente: otpornostgfsu(a)gmail.com

 

Biografija

 

Zvanje:

 

 

Diplomirani građevinski inženjer smer konstrukcije (05.07.2002.g.)
Magistar tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva (16.03.2010.g.)
 

 

 

Kretanje u nastavnom radu na Građevinskom fakultetu u Subotici:

 

 

2010 – 2013 Asistent (Otpornost materijala 1 i 2)
2008 – 2010 Asistent-pripravnik (Otpornost materijala 1 i 2)
2005 – 2008 Asistent-pripravnik (Otpornost materijala 1 i 2, Spregnute i prednapregnute konstrukcije)
2004 – 2005 Asistent-pripravnik (Sist.graf.komuniciranja i CAD, Otpornost materijala 1 i 2, Spregnute i prednapregnute konstr.)
2003 – 2004 Asistent-pripravnik (Sistemi grafičkog komuniciranja i CAD, Spregnute i prednapregnute konstrukcije)
2001 – 2002 Demonstrator (Betonske konstrukcije 1, Spregnute i prednapregnute konstrukcije)

 

 

 

 

 

Naučno-istraživački radovi

 

Autor ili koautor je na više od 20 naučno-stručnih radova objavljenih kako kod nas tako i u inostranstvu.

 

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M33

 

 

1. M. Đurđević, D. Kukaras, A. Landović: Specific problems of long continuous beam prestressed bridge roller bearings – Field findings and numerical simulations, 6th International Coneference "Bridge the Danube", Budapest, Hungary, 12-14.2007.

 

 

2. Lj. Vlajić, M. Bešević, A. Landović, D. Kukaras: Experimental analysis of reinforced concrete columns strengthened with steel tubes, The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology, Phuket, Thailand, May 2-3, 2011.

 

 

3. A. Tešanović, M. Bešević, D. Kukaras, A. Landović: Influence of transversal slab bending on the composite action with steel girder, The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology, Phuket, Thailand, May 2-3, 2011.

 

 

4. Lj. Vlajić, A. Landović, M. Bešević, D. Kukaras: Experimental and theoretical analysis of ultimate load capacity for strengthened RC columns and short steel columns, Proceedings of 11th youth symposium on experimental solid mechanics, Braşov, Romania, 30th of May 2012 ÷ 2nd of June 2012, pp. 108-113,

 

 

5. D. Milašinović, D. Goleš, A. Borković, D. Kukaras, A. Landović, Ž. Živanov, P. Rakić: Rheological-Dynamical Limit Analysis of Reinforced Concrete Folded Plate Structures using the Harmonic Coupled Finite-Strip Method, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, Dubrovnik, Croatia, 4-7 September 2012., B.H.V. Topping (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 158, 2012.

 

 

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51

 

 

1. Lj. Vlajić, A. Landović: Ojačavanje armiranobetonskih stubova sprezanjem sa čeličnim cevima, Materijali i konstrukcije br. 53, Vol. 4, 2010., str. 39-49.
 

 

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja M52

 

 

1. Lj. Vlajić, M. Bešević, A. Landović, D. Kukaras: Numerička analiza nosivosti pritisnutih stubova od armiranog betona i čelika, Izgradnja br. 9-10, 2010., str. 513-520.

 

 

Rad u naučnom časopisu M53

 

 

1. A. Landović Upoređenje postupaka proračuna napona i deformacija u AB presecima, Zbornik radova 13, Građevinski fakultet u Subotici, 2004.

 

 

2. V. Mihailović, A. Landović: Aplikativni programi za betonske konstrukcije‘Construct 04’, Zbornik radova 13, Građevinski fakultet u Subotici, 2004.

 

 

3. V. Mihailović, A. Landović: Novi aplikativni programi za betonske konstrukcije‘Construct B05’, Zbornik radova 14, Građevinski fakultet u Subotici, 2005., str. 190-196.

 

 

4. D. Milašinović, A. Landović: Primena reološko-dinamičke analogije u metodi konačnih elemenata, Zbornik radova 14, Građevinski fakultet u Subotici, 2005., str. 197-203.

 

 

5. V. Mihailović, A. Landović, D. Lajić: Novi oblik kalkulatora za građevince Calculator Cn05, Zbornik radova 15, Građevinski fakultet u Subotici, 2006., str. 264-268.

 

 

6. D. Milašinović, A. Landović: Primena reološko-dinamičke analogije u metodi konačnih elemenata 2, Zbornik radova 15, Građevinski fakultet u Subotici, 2006., str. 269-274.

 

 

7. V. Mihailović, A. Landović: Dve nove verzije grupe aplikativnih programa Construct, Zbornik radova 16, Građevinski fakultet u Subotici, 2007., str. 175-184.

 

 

8. M. Bešević, A. Landović: Eksperimentalno-teorijska analiza parametara od uticaja na nosivost pritisnutih HOP štapova od nerđajućeg čelika, Zbornik radova 18, Građevinski fakultet u Subotici, 2009.

 

 

9. M. Bešević, A. Landović, D. Kukaras, T. Trujić: Analiza nosivosti spregnutih AB okruglih stubova sa krutim čeličnim profilima, Zbornik radova 19, Građevinski fakultet u Subotici, 2010., str. 79-91.

 

 

10. V. Mihailović, A. Landović: Odnos osobina betona i njegovih karakteristika u reološkim modelima, Zbornik radova 19, Građevinski fakultet u Subotici, 2010., str. 115-124.

 

 

11. LJ. Vlajić, A. Landović, D. Kukaras: Eksperimentalno-teorijska analiza ponašanja stubova spregnutog preseka od čelika i betona opterećenih lokalnom silom pritiska, Zbornik radova 20, Građevinski fakultet u Subotici, 2011.

 

 

12. V. Mihailović, A. Landović: Primena metode statike konstrukcija pri numeričkoj interpolaciji funkcija sa procenom tačnosti, Zbornik radova 20, Građevinski fakultet u Subotici, 2011.

 

 

13. V. Mihailović, A. Landović: Primena Morove formule za proračun pomeranja i njena tačnost, Zbornik radova 20, Građevinski fakultet u Subotici, 2012., str. 51-68.

 

 

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63

 

 

1. V. Mihailović, A. Landović: Aplikativna grupa programa za konstrukcije Construct 04, Simpozijum Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera, Vrnjačka Banja, 29.sep.-01.okt. 2004., Zbornik radova Knjiga 2, str. 411-416.

 

 

2. S. Grković, M. Romanić, A. Landović: Sanacija kupole na zgradi gimnazije u Subotici, Četvrto naučno stručno savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Zlatibor, 25.-28. april 2005., Zbornik radova, str. 477-483.

 

 

3. A. Landović: Analiza montažnih AB dvopojasnih nosača, 12. Kongres Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera, Vrnjačka Banja, 27-29. sep. 2006., Zbornik radova Knjiga 2, str. 61-66.

 

 

4. A. Landović: Neki aspekti ponašanja vitkih konstrukcija pod uticajem vetra, 12. Kongres Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera, Vrnjačka Banja, 27-29. sep. 2006., Zbornik radova Knjiga 2, str. 67-72.

 

 

5. S. Grković, M. Romanić, D. Kukaras, A. Landović: Sanacija drumskog mosta na obilaznom putu PalićSubotica, Peto naučno stručno savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Zlatibor, 29.maj – 01.jun 2007., Zbornik radova, str. 79-86.

 

 

6. S. Grković, M. Romanić, A. Landović: Ocena stanja betonskog drumskog mosta preko kanala DTD u Vrbasu, Šesto naučno stručno savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Divčibare, 19.-21.maj 2009., Zbornik radova, str. 135-141.

 

 

7. S. Grković, D. Kukaras, A. Landović: Uklanjanje dela zgrade narodnog pozorištaNepszinhaz u Subotici, Šesto naučno stručno savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Divčibare, 19.-21.maj 2009., Zbornik radova, str. 663-669

 

 

8. S. Grković, D. Kukaras, M. Romanić, A. Landović: Dijagnostike stanja jednog betonskog mosta, 13. Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor, 22.-24. sept. 2010, Zbornik radova, str. 415-421.

 

 

9. LJ. Vlajić, A. Landović: Analiza mogućnosti ojačavanja armirano-betonskih stubova sprezanjem sa čeličnim cevima, 13. Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor, 22.-24. sept. 2010, Zbornik radova, str. 433-438.

 

 

10. Grković S., Kukaras D., Romanić, M., Landović A.: Sanacija, pojačavanje konstrukcije i proširenje betonskog drumskog mosta, Sedmo naučno stručno savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Zlatibor, 09.-11. maj 2011, Zbornik radova, str. 191-196.

 

 

11. Grković S., Kukaras D., Romanić M., Landović A.: Sanacija betonskog pešačkog mosta, Sedmo naučno stručno savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Zlatibor, 09.-11. maj 2011, Zbornik radova, str. 209-214.
 

 

 

Odbranjen magistarski rad M72

 

 

Eksperimentalnoteorijska modelska analiza mogućnosti ojačanja centrično pritisnutih AB stubova sprezanjem sa čeličnim cevima, mentor prof.dr Miroslav Bešević, Građevinski fakultet u Subotici, mart 2010., str. 104.
 

 

 

Naučne knjige i udžbenici M43

 

 

1. V. Mihailović, A. Landović: Spregnute i prednapregnute konstrukcijePriručnik za vežbe, Građevinski fakultet Subotica, Jugoslavija, 2003. str. 116.

 

 

2. V. Mihailović, A. Landović: Uputstvo za Construct A04–Programi za betonske konstrukcije, Građevinski fakultet Subotica, Jugoslavija, 2004. str. 98.

 

 

 

 

 

Aplikativni softver M85

 

 

1. Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović, Aplikativna grupa programa Construct A04, Građevinski fakultet Subotica, 2004.g.

 

 

2. Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović, Aplikativna grupa programa Construct B05, Građevinski fakultet Subotica, 2005.g.

 

 

3. Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović, Aplikativni program Calculator Cn05, Građevinski fakultet Subotica, 2006.g.

 

 

 

 

 

Građevinski projekti i projekti sanacije

 

U proteklom vremenu više puta je angažovan na različitim zadacima iz oblasti saradnje sa privredom.
U daljem se daje pregled nekih značajnijih radova:
1. Glavni projekat sanacije krova kupole na zgradi gimnazije S. Marković u Subotici, saradnik na projektu, jul 2003. g.
2. Glavni projekat fundiranja Totem – reklamna tabla benzinska pumpa NIS NaftagasAleksandrovo Subotica, saradnik na projektu, maj 2004.
3. Glavni projekat konstrukcije: Aeracioni bazen uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, Senta, saradnik na projektu, Novembar 2004. g.
4. Glavni projekat konstrukcije: Stambeni objekat zgrada Su+P+3+Pk+Tavan–(planovi armature) u ulici Kumanovska 3 u Subotici, saradnik na projektu, Mart 2005. g.
5. Glavni građevinski projekat Skladišna hala sa izložbenim prostorom Subotička 69, Mala Bosna, saradnik na projektu, Avgust 2005. g.
6. Glavni projekat konstrukcije: Stambeni objekat zgradu P+3+Pk–(planovi armature) u ulici Kumanovska 21 u Subotici, saradnik na projektu, decembar 2005. g.
7. Detaljni specijalni pregled železničko-drumskog mosta preko reke Dunav u BeograduPančevački most, Saobraćajni institut CIP Beograd, avgust 2006.
8. Glavni projekat sanacije prilaznih AB konstrukcija železničko-drumskog mosta preko reke Dunav u BeograduPančevački most, saradnik na projektu, Saobraćajni institut CIP Beograd, mart 2007.
9. Izmena i dopuna glavnog projekta kompleksa zatvorenih bazena SPC Dudova šuma u Subotici, saradnik na projektu, septembar 2007.
10. Glavni projekat "Proizvodni pogon FornettiSubotica" saradnik na projektu, avgust 2008. g.
11. Ocena stanja objekta: "Drumski betonski most preko kanala BezdanBečej u sistemu kanala Dunav-Tisa-Dunav" u Vrbasu, saradnik na projektu, mart 2009. g.
12. Elaborat o oceni stanja i Glavni projekat sanacije za objekat: "Betonski pešački most preko kanala BezdanBečej" u Vrbasu, saradnik na projektu, septembar 2009. g.
13. Glavni projekat Nadvožnjak na km 64+900, Autoput E-80, deonica Čiflik-Staničenje, rasponi 17.2+18+18+17.2m, Saobraćajni institut CIP Beograd, saradnik na projektu, april 2010.
14. Glavni projekat Nadvožnjak km 51-280 i 52+701, obe trake autoputa E-80 deonica Crvena rekaČiflik, raspon 17 m, Saobraćajni institut CIP Beograd, saradnik na projektu, Jun 2010.
15. Glavni projekat Nadvožnjak na km 56+803, Autoput E-80, deonica Čiflik-Staničenje, rasponi 17.2+18+18+17.2m, Saobraćajni institut CIP Beograd, saradnik na projektu, Jun 2010.
16. Glavni projekat Most km 881+006, obe trake autoputa E-75 deonica Gornje PoljeCaričina Dolina, rasponi 35+50+50+35m i 38.5+55+38.5m, Saobraćajni institut CIP Beograd, saradnik na projektu, Jun 2010.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslednja izmena 03/19/2013

 

www.gf.uns.ac.rs

Design by HV 2007