Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Doc. dr Sanja Krimer - Gaborović
Profesor engleskog jezika 
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
  Biografija
Studije engleskog jezika i književnosti završene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, septembra 1994.
1996 upisane magistarske studije, smer Nauka o jeziku – Odsek za anglistiku, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Magistarska teza pod nazivom Endocentrične imeničke složenice u engleskom jeziku i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom odbranjena maja 2004.
Doktorska disertacija pod nazivom Semantička i tvorbena sintagmatika leksema kojima se imenuju boje u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, odbranjena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu novembra 2011.
Neposredno nakon upisa na fakultet zamrznut studentski status i provedenih godinu dana u Velikoj Britaniji radi usavršavanja jezika.
Radno iskustvo: srednja Medicinska škola, Subotica (1994/95); Gimnazija „Svetozar Marković”, Subotica (1995/96) - aprila 1996 položen stručni ispit; Građevinski fakultet, Subotica (1996 - ). U međuvremenu, honorarni angažman na subotičkom isturenom odeljenju Učiteljskog fakulteta u Somboru (1999/00); Otvoreni univerzitet, Subotica (1994-2000); Megatrend univerzitet primenjenih umetnosti (2005-2010); IUNP (2012/2013)
1996 postavljena za stalnog sudskog tumača za engleski jezik, a 2007 za stalnog sudskog tumača za italijanski jezik, oba jezika za potrebe Okružnog suda (sada Višeg suda) u Subotici.
Učešće na više međunarodnih odn. domaćih stručnih konferencija, i to Beograd, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012; Temišvar, 2005; Budimpešta, 2006; Niš 2006 i 2007; Novi Sad, 2006, 2009, 2011, 2012, Subotica, 2009, Skoplje 2012, Sárospatak, Mađarska, 2012, Novi Pazar 2012.
Povremeno konsekutivno i simultano prevođenje u oba smera za potrebe nauke i privrede, i to deo zvanične dokumentacije JKP ''Vodovod i kanalizacija''; tenderska dokumentacija za izgradnju Narodnog pozorišta u Subotici; tenderska dokumentacija za preduzeće ''Elektroremont AD''; ugovor o pоdizvođaštvu u sklopu projekta ''Sanacija i proširenje kapaciteta prečistača otpadnih voda u Subotici''; tenderska dokumentacija za preduzeće ''Info Inženjering''; tenderska dokumentacija za potrebe preduzeća ''Pannon Chem'' o postavljanju sistema kontinuiranog praćenja emisije gasa u atmosferu; statut i ugovori o zajedničkom ulaganju za potrebe preduzeća ''Eurogas d.о.о.''; ugovori za ''Duvansku Industriju Niš'', ''Pionir AD'', ''Mlekara AD'', ''Sever AD'', ''Infostud 3'', fondaciju za omladinsku kulturu i stvaralaštvo ''FOKUS'', ''Keramiku Kanjiža'', ''Gik Inženjering'', ''Potiske vodovode'', itd; web prezentacija (engleski i italijanski prevod mađarskog teksta) za podrum vina Soproni Borház u Republici Mađarskoj; i dr. 1996 postavljena za stalnog sudskog tumača za engleski jezik, a 2007 za stalnog sudskog tumača za italijanski jezik, oba jezika za potrebe Okružnog suda (sada Višeg suda) u Subotici.
  Spisak objavljenih radova
1. Krimer, S. (1998). ''Grejem, Greham, Grem, Gream, Graem, Graham, Greem, Grahem, Gram, Grehem, Grejam … Tvrtko Prćić: Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena, Prometej, Novi Sad''. U: Rukovet 10-12/1998. NIP “Subotičke novine“, Subotica: 67-9.
2. Krimer-Gaborović, S. (2006). ''A New Typology of English and Serbian Nominal Compounds''. In: BAS (British and American Studies). Volume XII. 19-21.5.2005. Timişoara University Press. Editura Universităţii de Vest. Timişoara. XI.
3. Krimer-Gaborović, S. (2006). ''English Endocentric Nominal Compounds and Their Serbian Translation Equivalents''. In: K. Rasulić and I. Trbojević Milošević (eds.). English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations. ELLSII75 Proceedings. Volume I. Čigoja štampa. Belgrade: 505-15.
4. Krimer-Gaborović, S. Tot-Karakaš, T. (2006). ''Dvojezičnost u predškolskim ustanovama kao preduslov uspostavljanja multietničkog društva''. U: E. Kamenov (ur.). Međunarodni interdisciplinarmi naučni skup ''Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja''. 14-16. decembar 2006. Filozofski fakultet. Novi Sad: 135-40.
5. Krimer-Gaborović, S. (2006). ''Sadržinska svojstva imeničkih složenica u engleskom odnosno srpskom jeziku''. U: Primenjena lingvistika 7. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije. Novi Sad: 257-66.
6. Krimer-Gaborović, S. (2007). ''An Alphabet Soup: Initialisms from English in Serbian''. U: V. Ž. Јovanović (ur.). Interkatedarska konferencija anglističkih katedri. Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. Niš: 87-100.
7. Krimer-Gaborović, S. (2007). ''Zastupljenost nastave engleskog jezika na državnim, odnosno privatnim fakultetima. Kome je jezik važniji?'' U: V. Ž. Јovanović (ur.). Jezik, književnost, politika. Univerzitet u Nišu. Filozofski fakultet. Niš: 411-23.
8. Krimer-Gaborović, S. (2008). ''Productivity of English and Serbian Morphologically Complex Lexemes Expressing Basic Colour Terms''. In: K. Rasulić and I. Trbojević Milošević (eds.). International Conference English Language and Literature Studies: Structuress across Cultures. ELLSSAC Proceedings. Volume I. Čigoja štampa. Belgrade: 217-29.
9. Krimer-Gaborović, S. (2009). ''Prevođenje sa srpskog na engleski jezik: kriterijumi ocenjivanja i skale procene''. U: Ј. Vučo, А. Ignjačević, М. Mirić (ur.). Jezik struke: teorija i praksa. Čigoja štampa. Beograd: 432-43.
10. Krimer-Gaborović, S. (2009). ''Jednakost šanse visokog obrazovanja za pripadnike mađarske nacionalne manjine: nužnost izdavanja trojezičnog srpsko-mađarsko-engleskog građevinskog rečnika''. U: Káich K. (szerkesztő). Általános kérdések - (anya)nyelvi oktatás. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Szabadka: 248-56.
11. Krimer-Gaborović, S. (2009). ''Engleski jezik kao jezik struke: Liberalizacija nastavnih sadržaja''. U: S. Hilčenko (ur.). Nastava i Bolonjski proces. Zbornik radova sa 2. Međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Subotica, 15-16. maj 2009. godine: 317-25.
12. Krimer-Gaborović, S. (2011). ''Translation into Serbian of English Collocations Expressing the Colour White.'' U: N. Tomović and J. Vujić (eds.). ELLSIIR Proceedings. Volume I. Faculty of Philology. University of Belgrade.
13. Krimer-Gaborović, S. (2011). '' Semantics and Pragmatics of English and Serbian Colour Naming Lexemes''. U: I. Đurić-Paunović i M. Marković (ur.). Digitalna biblioteka. The First International Conference On English Studies English Language And Anglophone Literatures Today (ELALT). 19 March 2011. Filozofski fakultet u Novom Sadu. Odsek za anglistiku. Novi Sad.
14. Krimer-Gaborović, S. (2011). ''Boja kao razlikovni kriterijum. Osvrt na semantički relativizam i perspektivizaciju''. U: Primenjena lingvistika 12. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije. Beograd. Novi Sad: 198-208.
15. Krimer-Gaborović, S. (u štampi). '' Shedding Light on the English Understatement Phenomenon''. The Fifth International "Across Borders" Conference on Culture Language and Literature. Sárospatak, Hungary, 12-14 October 2012. Krosno State College and Comenius College of Miskolc University.
16. Stojičić, V. and S. Krimer-Gaborović. (2013). ''Tematska struktura rečenice u stručnim tekstovima na engleskom jeziku''. U: N. Silaški and T. Đurović (ur.). Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji. Ekonomski fakultet. Centar za izdavačku delatnost. Beograd: 169-182.
17. Krimer-Gaborović, S. (2013). ''A Corpus-Based Approach to the Prototype Model of ESL Grammar Teaching''. U: Metodički vidici 4. Časopis za metodiku filoloških i drugih društveno-humanističkih predmeta. Filozofski fakultet. Novi Sad: 135-50.
18. Krimer-Gaborović, S. (2014). ''Shedding Light on the English Understatement Phenomenon''. U: A. Witalisz (ed.). Papers on Language, Culture and Literature 4. Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa im. Stanislawa Pigonia w Krośnie. Krosno: 239−55.
19. Krimer-Gaborović, S. (2014). ''Grammatical Constraints on Translation''. U: M. Dudić (ur.). Univerzitetska misao 12 (3): 102−112.
20. Krimer-Gaborović, S. (2014). ''Konceptualizacija, kategorizacija i imenovanje boja u engleskom i srpskom jeziku u svetlu Berlin-Kejovog modela''. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 57/2: 217−245.
21. Krimer-Gaborović, S. and F. Zsélyi. (2014). ''Powerful Laughing: The Truth about Ethnic Humour in Serbian, Hungarian and English.'' U: Z. Paunović (ed.). ELLSEE Proceedings. Faculty of Philology. University of Belgrade: 619−631.
22. Krimer-Gaborović, S. (2014). ''The Semantics of the blue colour category in English and Serbian''. U: T. Prćić (ur.). Zbornik u čast prof. Draginje Pervaz. Filozofski fakultet. Novi Sad: 255−272.
23. Krimer-Gaborović, S. (2015). ''The Devil has No Shades of Grey: A Contrastive View of English and Serbian Metaphors for the Color BLACK ''. In: L. Pungă (ed.). Language in Use: Metaphors in Non-Literary Contexts. Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne: 45−58.
24. Krimer-Gaborović, S. (2015). The Importance of Bilingualism and Biculturalism in Translation. In: T. Panova-Ignjatovik (Ed.). Proceedings of the International Scholarly Conference Language and Culture Interactions Via Translation and Interpretation. Faculty of Philology ‘’Blaze Koneski’’ – Skopje, Ss. Cyril and Methodius University − Skopje: 253−267
25. Krimer Gaborović, S. (2016). Simbolička dimenzija boja u engleskom i srpskom jeziku. U: Ivana Živančević-Sekeruš, Biljana Šimunović Bešlin i Željko Milanović (ur.). Zbornik radova sa 8. međunarodnog simpozijuma ,,Susret kultura’’ održanog u Novom Sadu 1-2. decembar 2014. Filozofski fakultet. Novi Sad: 185205.
  Konferencijska saopštenja
1. ''Productivity of Morphologically Complex Lexemes Expresssing Basic Colours in English''. 12th International Morphology Meeting, Budapest, May 2006.
2. ''The Prototype Model of ESL Grammar Teaching''. Druga međunarodna konferencija Jezik struke: izazovi i perspektive. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Beograd, 4-5. februar 2011. godine.
3. ''The Importance of Bilingualism and Biculturalism in Translation''. The International Scientific Conference ''Language and Culture Interactions via Translation and Interpreting'', The ''Blazhe Koneski'' Faculty of Philology ''Ss. Cyril and Methodius'' University in Skopje, 26-28 September 2012.
4. ''Harry Potter Character Names from English into Serbian: Lost in Translation''.
Četvrti međunarodni kongres Primenjena lingvistika danas (Applied Linguistics Today, ALT 4) "Izazovi modernog doba", 12-14. oktobar 2012. godine, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski fakultet u Novom Sadu.
5. ''Shedding Light on the 'English Understatement' Phenomenon''. The Fifth International". Across Borders" Conference on Culture Language and Literature. Sárospatak, Hungary, 12-14 October 2012. Krosno State College and Comenius College of Miskolc University.
6. "Osnovne funkcije opštih i specijalizovanih leksema kojima se imenuju boje u engleskom i srpskom''. Languages and Cultures in Time and Space 2. Faculty of Philosophy, Novi Sad, 24 November 2012.
7. ''The Powerful Laughing: Joking with the Identity of Different Ethnic Groups in Serbian, Hungarian and English''. English Language and Literature Studies: Embracing Edges, ELSEE. 7-9 December 2012. Faculty of Philology. University of Belgrade.
8. ''Is Language Indeed a Blunt Tool of the Digital Age?'' HUSSE 11, 24-26 January 2013, Faculty of Humanities. Eötvös Loránd University. Budapest.
9. "The Art of Humour Revisited''. English Language and Anglophone Literature Today (ELALT 2). 16 March 2013, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English Language and Literature, Novi Sad. .
10. "Semantics and Pragmatics of the Blue Colour Category in English, Serbian and Croatian'' . UPRT 2013. 5 April 2013. The Institute of English Studies. University of Pécs.
11. "Jezik boja u engleskom i srpskom''. The Eight International Interdisciplinary Symposium ''Encounter of Cultures''. Faculty of Philosophy, 1-2 December 2014.
12. "A Contrastive View of English and Serbian ‘Black’ Colour Collocations''. English Language and Anglophone Literature Today (ELALT 2). 21 March 2015. University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English Language and Literature, Novi Sad.
13. "Sistem prevođenja na srpski engleskih binominalnih složenica.'' Languages and Cultures in Time and Space 6. Faculty of Philosophy, Novi Sad, 17 November 2016..
  Članstvo u stručnim organizacijama
1. Društvo za strane jezike i književnosti Srbije; Foreign Language and Literature Association of Serbia; Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke, sa sedištem u Beogradu;
2. Udruženje anglista Srbije - UAS; Serbian Association for the Study of English - SASE; nacionalna podružnica ESSE-a (European Society for the Study of English), sa sedištem u Novom Sadu;
3. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, sedište: Filološki fakultet u Beogradu, odn. Filozofski fakultet u Novom Sadu.
4. HUSSE (Hungarian Society for the Study of English), Institute of English and American Studies, University of Debrecen, Hungary.
  Studijski boravci u inostranstvu
(1989-1990) London, Velika Britanija, jednogodišnji boravak - usavršavanje engleskog jezika na Pitmanovom institutu za učenje i proveru znanja engleskog jezika (Pitman Examinations Institute)
(2003) Kopenhagen, Kraljevina Danska, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta u Kopenhagenu (University of Copenhagen, Faculty of Humanities), jednomesečni boravak - privođenje kraju izrade magistarskog rada, te prikupljanje građe za doktorsku disertaciju
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007