Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
5. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU

21. april 2017.


Teme konferencije

Priprema i prihvatanje radova

Programski odbor Konferencije izvršiće izbor radova prema njihovom sadržaju, kvalitetu i aktuelnosti.
Radovi moraju biti pripremljeni tačno prema priloženom uputstvu i dostavljeni u elektronskom obliku u formatu MS Word (elektronskom poštom, veličina datoteke do 5MB ili na CD-u).

Poziv za sponzorstvo-donatorstvo
Ugovor o donatorstvu

Ciljevi konferencije

Uspeh Konferencije održane 2014. godine povodom 40 godina Građevinskog fakulteta u Subotici podstakao je organizatore da i ove godine organizuju Međunarodnu konferenciju sa aktuelnom tematikom iz građevinarstva i srodnih oblasti.
Stanje privrede, a posebno građevinarstva u poslednjih dvadeset godina rezultirali su zaostatkom za razvijenim zemljama sveta u oblasti građevinarstva. Zbog toga postoji potreba da se rezimiraju dosadašnji rezultati i dostignuća u ovoj važnoj oblasti, počev od planiranja, primene savremenih teorijskih i numeričkih postupaka, metodologije analize i projektovanja, kao i u oblasti praktične građevinske operative pa do tehničke regulative iz ove oblasti.
Očekuje se da se ovom prilikom razmene iskustva stručnjaka u dostignućima i iz naučnih disciplina vezanih za ove oblasti kao i stručnjaka različitih profila i specijalnosti koji se bave građevinarstvom i srodnim disciplinama: građevinski inženjeri, arhitekte, urbanisti, geodetski inženjeri, geološki inženjeri, mašinski inženjeri, elektro inženjeri i drugi.
Konferencija treba da ukaže na orijentaciju glavnih pravaca razvoja nauke i struke u navedenim oblastima koji bi odgovarali uslovima i potrebama u ovoj fazi izgradnje naše zemlje. Pored toga, ova konferencija je prilika da se razmotri stanje zakonske regulative u ovim oblastima kao i potreba njenog usaglašavanja sa najnovijim Evro kodovima koji se primenjuju u zemljama Evropske Unije. Očekuje se da konferencija okupi istraživače, eksperte, inženjere i zvanične predstavnike nadležnih institucija, i privrednih organizacija zainteresovanih za razmenu naučno-stručnih informacija i iskustava. Biće to prilika da se ostvari saradnja sa Univerzitetima iz okruženja: Temišvaru, Brašovu, Osijeku i Slavonskom Brodu.

Važni datumi

Prijava rezimea: 29. januar 2017.
Dostavljanje radova: 10. mart 2017.
Recenzija radova: 20. mart 2017.
Postupanje po recenziji: 25. mart 2017.
Konačno prihvatanje radova: 30. mart 2017.
Prijava učešća: do 15. aprila 2017.

Pokrovitelji


Medijski pokrovitelj

Radio televizija Vojvodine

Organizator

Građevinski fakultet Subotica

Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Univerzitet u Novom Sadu

Osobe za kontakt

? dr Aleksandar Landović

Tel: +381 24 554 300
Faks: +381 24 554 580

E-mail: konferencija@gf.uns.ac.rs
Website: www.gf.uns.ac.rs/~konferencija