Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Karolj Kasaš

Profesor na predmetu Građevinski materijali

Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: kkasas@gf.uns.ac.rs

  Biografija
Dr Karolj Kasaš, redovan profesor Građevinskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu i Naučni savetnik, rođen je 25. decembra 1954. godine u Kanjiži. Posle završene gimnazije u Senti, 1973. godine upisuje se na Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde završava studije Hemijskog inženjerstva 1978. godine sa prosečnom ocenom u toku studija 8.72. Na istom fakultetu magistrirao je 1986. godine, sa temom „Prilog proučavanju pripreme mulja za proizvodnju keramičkih pločica od niže kvalitetnih glina suvim postupkom” i odbranio Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj nehomogenosti pakovanja disperzne smeše na osobine keramičkih materijala” 1993. godine.
U cilju stručnog i naučnog usavršavanja iz oblasti nauke o materijalima, imao je specijalističke i studijske boravke u Holandiji, Mađarskoj, Nemačkoj, Italiji, Švedskoj, Portugaliji, Francuskoj, Austriji, Ukrajini i Rusiji.

Govori, čita i piše mađarski, srpski, nemački i engleski ,italijanski, a služi se francuskim i ruskim jezikom.
Mađar je po nacionalnosti, oženjen ( supruga ekonomista) i otac dvoje dece.

Oblasti njegove najuže naučne i stručne preokupacije su: nauka o materijalima, građevinski materijali, keramički prahovi, zaštita okoline, uptavljanje čvrstim otpadom, korozija i zaštita građevinskih materijala, nano-materijali i tehnologije, proizvodnja i pronalaštvi-inovacije u oblasti grđevinskih i drugih materijala, teksturalne karakteristike građevinske keramike. Objavio je kao autor ili koautor 62 naučna rada i oko 70 stručna rada . Autor je jedne i koautor tri monografije, urednik je jedne naučno-stručne knjige, učestvovao u realizaciji istraživanja na dva naučna projekata, a kao konsultant ili član projektantskih timova učestvovao je u izradi šest privrednih projekata i jedne studije. Koautor je patenta „Konstrukcija međuspratne tavanice velikih raspona, naročito pri gradnji javnih i stambenih objekata”, registrovanog u zemlji i inostranstvu.
Kretanja u profesionalnom radu: šef proizvodnje „CREPANE I”, OOUR „Potisje” Kanjiža (1979-1980); stručni saradnik, FIM, Kanjiža (1980-1982); rukovodilac, IFK „KERAMIKA” Kanjiža (1982-1987); pomoćnik generalnog direktora GIK „KANJIŽA” Kanjiža (1987-1989); v.d. direktora OOUR „POTISJE” Kanjiža (1989-1990); direktor D.D.„POTISJE KANJIŽA” Kanjiža (1990-1991); generalni direktor „POTISJE KANJIŽA” Kanjiža (1991-2000); šef Katedre za konstrukcije i materijale Građevinskog fakulteta u Subotici (od 1999-2002).Od 2005 godine radi na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu sa punim radnim vremenom, posle 27 godina provedenih u industriji građevinskih materijala.

Nastavna delatnost: U periodu od 1979. do 1989. godine bio je honorarni predavač na Radničkom univerzitetu u Kanjiži i u Srednjoj tehničkoj školi u Kanjiži na uže stručnim predmetima u odelenjima za proizvodnju grube i fine keramike i hidroizolacije. 1995. godine izabran je u zvanje docenta, 1998. godine za vanrednog profesora, 2003. godine za redovnog profesora, za predmet Građevinski materijali na Građevinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Član je mnogih stručnih i naučnih asocijacija: Srpskog hemijskog društva, Upravnog odbora strukovne asocijacije „SIG” Beograd, Nemačkog keramičkog društva (Deutsche Keramische Gesellschaft), Evropskog keramičkog Društva (Europen Ceramic Society), Naučnog društva silikatne industrije Mađarske (Szilikatipari Tudomanyos Egyesulet), Naučnog saveta Katedre za primenu računara Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije. Predsednik je Stalnog naučnog komiteta KoMSEKO, član Upravnog odbora JUDIMK-a (Jugoslovensko društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija), član Organizacionog odbora naučnog skupa „Trijada SINTEZA –STRUKTURA-SVOJSTVA – osnova tehnologije novih materijala”, Saradnik je na naučnoistraživačkim programima Centra za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu (oblasti nauke i tehnologije materijala), delegat za Skupštinu i Kongres Evropskog udruženja ciglarske industrije TBEBio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, poslanik u Veću republika Savezne skupštine Savezne Republike Jugoslavije, član Pokrajinske, Republičke i Savezne konferencije Saveza rezervnih vojnih starešina.

Nosilac je mnogobrojnih priznanja za postignute rezultate u privredi, nauci i društvenom angažovanju, od kojih su najznačajnija: Novembarska nagrada Univerziteta u Novom Sadu za izvanredne rezultate u toku studiranja (dva puta), Zlatna plaketa Skupštine opštine Kanjiža za razvoj Opštine, Značka narodne odbrane Srbije, Plaketa Privredne komore Vojvodine – za značajna privredna ostvarenja u Vojvodini za 1998. godinu, Plaketa „Prof. dr Branislav Milovanović” za naučna dostignuća u 1998. godini. Za međuspratnu konstrukciju raspona po sistemu „Potisje M&K” dobio sledeća priznanja: Zlatna medalja na Prvoj olimpijadi pronalazaštva GENIJUS 98 u Budimpešti, Zlatna medalja „Nikola Tesla” Savez pronalazača grada Beograda za 1998. godinu, Specijalno priznanje Salona arhitekture-Novi Sad '98. Počasni i Zaslužni je član JUDIMK, Nosilac je Ordena rada za poseban doprinos i izuzetne rezultate, dobitnik je povelje „Kapetan Miša Anastasijević“ sa zlatnikom za najbolju inovaciju. Dobitnik je Zlatne Značke Regionalne privredne komore Subotica.

Bio je i danas se nalazi na rukovodećim funkcijama mnogih sportskih (Kajakaški klub „Bratstvo“-, Rvački klub „Potisje“-, Džudo klub „Pa.rtizan K.O.T.“ u Kanjiži) i društvenih organizacija (Savez izviđača Vovodine, Srbije i Jugoslavije, Charter Predsednik Rotary kluba u Kanjiži, itd.), majstor je džudo sporta (crni pojas 5. DAN).

Pod rukovodstvom prof. dr Kasaša, Industrija građevinskog materijala „Potisje Kanjiža AD”, primila je više nagrada i priznanja od stručnih žirija na sajmovima u Beogradu i Novom Sadu (za kvalitet proizvoda, za nove proizvode i grupe novih proizvoda, za stalan i neprekidan razvoj novih proizvoda i sveukupnih sajamskih nastupa u zemlji i inostranstvu, itd), , kao i niz drugih priznanja i nagrada od stručnih, naučnih, privrednih, verskih, sportskih i drugih društvenih subjekata i asocijacija.
Sada je Pоtpredsednik Regionalne privredne komore Subotica, Pretsednik Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, šef Katedre za konstrukcije i materijale na istom fakultetu. Ekspert je za tehnologiju i tehniku Engleskog Lloyd-a R.Q.A. Član Upravnog odbora DIMK Srbije.
Karton naučnog radnika.
Dr Karolj Kasaš - protivnik plastičnim kesama.
  Nagrade i priznanja za ostvarene rezultate u naučno istraživačkom radu
1. Izabran za Redovnog člana Balkanske Akademije nauka za mineralne tehnologije (The Balkan Academy of Sciences for Mineral Technologies), za izuzetan naučni doprinos u razvoju tehnologija prerade mineralnih sirovina, Drač, Albanija, 03.07.2004.
2. Izabran za Redovnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije, za izuzetan doprinos u razvoju nauke o materijalima.
3. Izabran za Redovnog člana Međunarodne Tehnološko – menadžerske Akademije, za izuzetan naučni doprinos u razvoju tehnologije u oblasti keramike i razvoju savremenog menadžerskog pristupa u rukovođenju i marketinškom prilazu menadžerstva.
4. Novembarska nagrada Univerziteta u Novom Sadu za izvanredan rezultat na Međunarodnom takmičenju iz analitičke hemije („ITAH“) u Beogradu.
5. Plaketa Privredne komore Vojvodine – za značajna privredna i naučna ostvarenja u Vojvodini.
6. Plaketa „Prof. dr Branislav Milovanović” za naučna dostignuća.
7. Za međuspratnu konstrukciju velikih raspona po sistemu „Potisje M&K” dobitnik ( sa svojim kolegom Doc. Dr Milanom Kekanovićem) sledećih priznanja:
   - Zlatna medalja na Prvoj olimpijadi pronalazaštva GENIJUS 98 u Budimpešti,
   - Zlatna medalja „Nikola Tesla”, Saveza pronalazača grada Beograda,
8. Zaslužni je član JUDIMK, za izuzetan naučni doprinos u razvoju ispitivanja materijala.
9. Počasni je član DIMK SCG, za izuzetan naučni doprinos u oblasti razvoja keramičkih materijala.
9. Dobitnik je Povelje „Kapetan Miša Anastasijević“ sa zlatnikom za najbolju inovaciju.
10. Dobitnik je Zlatne značke Reginalne privredne komore Subotica za razvoj komorskog sistema u oblasti privrede, naučnih dostignuća i razvoja veze između privrede i visokoškolskih ustanova.
11. Nosilac je Ordena rada.
  Patenti
Kasas, Karolj patents in Australia - The filing date for this patent is 22/07/1998. The specific patent currently associated with this applicant is:

Patent Number

Title

Type

Status

Filing Date

AU1998084149

A great-span intermediate floor construction, particularly for building of public and residence structures

Standard

LAPSED

1998-07-22

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007