Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Доц. др Золтан Хорват

Професор на предметима

 • Хидроинформатика
 • Хидрологија 2
 • Хидраулика и пречишћавање отпадних вода
 • Отворени токови - струјање и транспорт
 • Речна хидраулика и морфологија - линијски модели

Козарачка 2а, 24000 Суботица
Тел. +381 24 554 580
Fax: +381 24 554 580

E-mail: horvatz@gf.uns.ac.rs

Образовање

Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Доктор наука - грађевинарство, 2014
Назив докторске дисертације: Равански модел интеракције воде, наноса и загађивача у природним водотоцима
Ментор: проф.др. Драган Савић (University of Еxеter)

Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Дипломирани грађевински инжењер - мастер, 2008
Назив завршног рада: Нумеричко решавање транспортне једначине са применом на подземне воде
Ментор: проф.др. Миодраг Спасојевић (Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду)

Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду
Дипломирани грађевински инжењер, 2007
Назив дипломског рада: Утицај несавршености бунара на његово функционисање
Ментор: в.проф.др. Ђула Фабиан (Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду)

Радно искуство

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Доцент , од 2014 до данас

 • Ангажован на предметима: Хидроинформатика (ОАС), Хидрологија 2 (ОАС), Хидраулика и пречишћавање отпадних вода (ОАС), Отворени токови – струјање и транспорт (МАС), Речна хидраулика и морфологија – линијски модели (МАС)

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Асистент докторских студија , од 2009 до 2014

 • Ангажован на предметима: Механика флуида (ОАС), Хидраулика 2 (ОАС), Регулација река (ОАС), Пречишћавање отпадних вода (ОАС), Квалитет воде (ОАС)

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Сарадник у настави , од 2008 до 2009

 • Ангажован на предметима: Механика флуида (ОАС))

Учешће на пројектима

INTERREG-IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME HUNGARY-SERBIA
Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area HUSRB/1602/12/0014, од 2017 до 2019
Учествовање на теренским мерењима хидрауличких величина и параметара квалитета на језерима Палић, Лудаш и Kolon tó (погранично подручје између Мађарске и Републике Србије). Калибрација и верификација математичких модела за предметна језера.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација, евиденциони број ТР 37009 , од 2011 до 2018
Формулисање, развијање, калибрација и верификација раванског математичког модела течења, транспорта наноса и загађујуће материје у природним алувијалним водотоцима.

HUNGARY-SERBIA IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME
Cooperation in Education: Environmental-Hydraulics Field Training Reach on the Danube River HUSRB/0901/221/001, од 2010 до 2011
Учествовање на теренским мерењима хидрауличких и наносних величина на реци Дунав (погранично подручје између Мађарске и Републике Србије). Калибрација и верификација линијског модела течења и транспорта наноса за предметну деоницу реке Дунав.

Публикације

УЏБЕНИЦИ

 • Мирјана Хорват, Золтан Хорват, Примена рачунара у комуналној хидротехници – Збирка задатака, ИСБН 978-86-80297-72-9, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, 2017.

КАТЕГОРИЈА М20

 • Zoltan Horvat, Mirjana Horvat, Nikola Rosić, Budo Zindović, Radomir Kapor, Different approaches to two-dimensional numerical modelling of natural watercourses, Građevinar Vol 69(12), pp. 1125-1135, 2017. (M23)
 • Mirjana Horvat, Zoltan Horvat, Biljana Isic, Development, Calibration and Verification of a 1-D Flow Model for a Looped River Network, Environmental Modeling & Assessment Vol 22(1), pp. 65-77, 2017. (M23)
 • Z. Horvat and M. Horvat, Two dimensional heavy metal transport model for natural watercourses, River Research and Applications Vol 32(6), pp. 1327-1341, 2016. (M21)
 • Zoltan Horvat, Mirjana Isic, Miodrag Spasojevic, Two dimensional river flow and sediment transport model, Environmental Fluid Mechanics Vol. 15(3), pp. 595-625, 2015. (M22)
 • M. Isic, Z. Horvat and M. Spasojevic, Advection step in the split-operator approach applied to river modeling, Applied Numerical Mathematics Vol. 72, pp. 1-18, 2013. (M21)

КАТЕГОРИЈА М30

 • Mirjana Horvat, Zoltan Horvat, An overview of the Palić Ludaš lake system, Conference proceedings: 6th International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 2018 , pp. 437-445, Subotica, Serbia, 20 April, 2018. (M33)
 • Zoltan Horvat, Mirjana Horvat, A basic water budget model for the Palić Ludaš lake system, Conference proceedings: 6th International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 2018 , pp. 429-436, Subotica, Serbia, 20 April, 2018. (M33)
 • Mirjana Horvat, Zoltan Horvat, Nikola Rosić, Budo Zindović, The Lattice-Boltzmann Method in Computational Fluid Mechanics, Conference proceedings: 4th International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 2016 , pp. 709-720, Subotica, Serbia, 22 April, 2016. (M33)
 • Zoltan Horvat, Mirjana Horvat, Budo Zindović, Nikola Rosić, The Potential of the Lattice-Boltzmann Method in Computational Hydraulics, Conference proceedings: 4th International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 2016 , pp. 721-731, Subotica, Serbia, 22 April, 2016. (M33)
 • N. Rosic, Z. Horvat, M. Horvat, B. Zindovic, Evaluation of the SPH Method in Two Dimensional Open Channel Flow Modeling, Proceedings of the IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference , pp. 194-198, Belgrade, Serbia, 17-19 September, 2015. (M33)
 • Ognjen Gabrić, Lajos Hovány, Mirjana Horvat, Zoltan Horvat, Parshall flume calibration for hydrograph measurement, Conference proceedings: International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 2015 , pp. 583-588, Subotica, Serbia, 24 April, 2015. (M33)
 • Zoltan Horvat, Mirjana Horvat, Lajoš Hovanj, Princip modelisanja transporta zagađivača u prirodnim vodotocima, Conference proceedings: International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 2015 , pp. 605-612, Subotica, Serbia, 24 April, 2015. (M33)
 • Mirjana Horvat, Zoltan Horvat, Ognjen Gabrić, Transport nanosa i promena kote dna u mreži otvorenih tokova, Conference proceedings: International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 2015 , pp. 621-626, Subotica, Serbia, 24 April, 2015. (M33)
 • Zoltan Horvat, A 2-D flow model for alluvial watercourses, Journal of Faculty of Civil Engineering – Special edition – International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 24-25 April 2014 , pp. 669-674, Subotica, Serbia, 24-25 April, 2014. (M33)
 • Zoltan Horvat, A 2-D sediment transport model for alluvial watercourses, Journal of Faculty of Civil Engineering – Special edition – International conference Contemporary achievements in Civil Engineering 24-25 April 2014, pp. 675-681, Subotica, Serbia, 24-25 April, 2014. (M33)

КАТЕГОРИЈА М50

 • Огњен Габрић, Мирјана Хорват, Золтан Хорват, Кратак преглед модела отицаја и ерозије заснованих на физичким процесима, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица 27, пп. 171-182, 2015. (М52)
 • Золтан Хорват, Мирјана Хорват, Гранични услови за хидраулички прорачун код раванских модела, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица 26, пп. 7-14, 2014. (М52)
 • Мирјана Хорват, Золтан Хорват, Обрада мерених података у циљу формирања линијског модела, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица 26, пп. 15-25, 2014. (М52)
 • Мирјана Исић, Золтан Хорват, Миодраг Спасојевић, Експериментална верификација линијског модела неустаљеног течења, Зборник радова Грађевинског факултета Суботица 20, пп. 25-31, 2011. (М53)

КАТЕГОРИЈА М60

 • Золтан Хорват, Мирјана Хорват, Огњен Габрић, Принципи моделисања интеракције загађивача и наноса у речном току, 17. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), пп. 540-547, Вршац, 5-6 октобар, 2015. (М63)
 • Мирјана Хорват, Золтан Хорват, Огњен Габрић, Калибрација линијског модела транспорта наноса, 17. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), пп. 548-557, Вршац, 5-6 октобар, 2015. (М63)
 • Миодраг Спасојевић, Златан Ковачевић, Александар Остојић, Мирјана Исић, Золтан Хорват, Дугорочне моделске симулације засипања акумулације Ђердап 1, 16. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), пп. 250-262, Доњи Милановац, 22-23 октобар, 2012. (М63)
 • Миодраг Спасојевић, Мирјана Исић, Золтан Хорват, 1-D modeling of the unsteady flow-sediment interaction at the Danube River experimental reach, 16. Научно саветовање Српског друштва за хидрауличка истраживања (СДХИ) и Српског друштва за хидрологију (СДХ), пп. 241-249, Доњи Милановац, 22-23 октобар, 2012. (М63)

КАТЕГОРИЈА М70

 • Золтан Хорват, Равански модел интеракције воде, наноса и загађивача у природним водотоцима – докторска дисертација, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, 2014. (М70)

Web - страсница

www.researchgate.net/profile/Zoltan_Horvat