STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PUBLIKACIJE


PROJEKTI

Me?unarodni projekat.
Program: Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (HUSRB/0901 Action: 2.2.1. Educational co-operation)
Lead Beneficiary: EÖTVÖS JÓZSEF F?ISKOLA (EJF)
Project Partner: GRA?EVINSKI FAKULTET SUBOTICA (GFS)
Project title: Cooperation in Education: Environmental-Hydraulics Field Training Reach on the Danube River (DANUBE-EHT-2010)
Project summary: This project aims to forge close cooperation between partners (EJF and GFS) in the area of education for environmental hydraulics and water resources students and teachers. Partners propose to establish common environmental-hydraulics field training reach on the Danube River in the border area between Hungary and Serbia, located between the most upstream station Bezdan (river kilometer 1425.500) in Serbia, and the most downstream station Mohach (river kilometer 1447.000) in Hungary. The training reach will serve to introduce multidisciplinary team-work approach, through latest advancements in field data collection techniques, processing and analysis of flow and sediment data, data on temperature, dissolved oxygen, and selected chemical-biological constituents, as well as state-of-the-art 1-, 2-, and 3-D mathematical modeling techniques for flow and transport process in natural waters. The selected Danube River reach will be kept as continuous common training and research center for both EJF and GFS teachers and students.

 • More details

 • Doma?i projekti (projekti Ministarstva nauke i tehnolo?kog razvoja, projektni period 2011-2014).

  Podprojekat u okviru projekta Merenje i modeliranje fizi?kih, hemijskih, biolo?kih i morfodinami?kih parametara reka i vodnih akumulacija (TR 37009). Dodatne informacije, Web stranica projekta.

  U?esnici u okviru projekta Sistemi za odvodnjavanje ki?nih voda kao deo urbane i saobra?ajne infrastrukture (TR 37010). Web stranica projekta.


  STRU?NA PRAKSA

  Svake godine se u okviru redovne nastave organizuje stru?na praksa, koja obuhvata jednu ili vi?e od slede?ih aktivnosti: poseta suboti?kom postrojenju za pre?i??avanje otpadnih voda; poseta suboti?kom vodovodu; obilazak hidrotehni?kih objekata na sistemu Pali?-Ludo?; merenja protoka, brzina, parametara nanosa i biolo?ko-hemijskih pokazatelja vode na Dunavu.

  Stru?na praksa 2011: merenje na deonici Dunava od Moha?a (HU) do Bezdana (SRB).


  HIDRAULI?KA LABORATORIJA

  U sklopu Gra?evinskog fakulteta u Subotici se nalazi Hidrauli?ka laboratorija.

  Laboratorija prvenstveno slu?i za sticanje prakti?nog uvida u materiju koja se obra?uje na predmetima Hidraulika I i Merenja u hidrotehnici. Studenti uz pomo? profesora i asistenata izvode eksperimente radi boljeg razmevanja izu?avanog gradiva.

  Druga zna?ajna funkcija Laboratorije se ogleda u izradi zavr?nih radova u okviru Bachelor i Master studija. Do sada je u Hidrauli?koj laboratoriji ura?eno vi?e od 30 diplomskih radova, 4 magistarska rada i 2 doktorske disertacije.

  Jo? jedna namena Laboratirije je izvo?enje eksperimenata sa ciljem nau?nog istra?ivanja i unapre?ivanja struke, koja se izvode na katedri za Hidrotehniku i vodno in?enjerstvo okoline.

  Rezervoar sa Q-H krivom za Thompson-ov preliv.
  Thomson-ov preliv za utvr?ivanje protoka.
  Veliki laboratorijski kanal sa duplim dnom (slika sa nizvodnog kraja).

  Osnovne karakteristike:
  -du?ina: 10 m                
  -?irina: 0.25 m               
  -maksimalni protok: 35 l/s
  Instalacija za merenje strujanja pod pritiskom.
  Mali laboratorijski kanal.

  Osnovne karakteristike:
  -du?ina: 2.3 m             
  -?irina: 0.1 m               
  -maksimalni protok: 2 l/s
  www.gf.uns.ac.rs
  Design by HV 2007