STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: ZAŠTITA VODA


Nastavnik:
dr. Miodrag Spasojević
Status predmeta:
Izborni
Broj ESPB:
3
Uslov:
Nema
Cilj predmeta:
Upoznavanje karaktera prirodnih i zgađenih voda; ekoloških karakteristika vodenih ekosistema; negativne uticaje na vodene ekosistema; mere za upravljanje kvalitetom voda.
Ishod predmeta:
Studenti se osposobljavaju za koordinaciju izrade vodoprivrednih planova i programa zaštite voda i njihovu realizaciju.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Fizičke i hemijske osobine prirodnih voda: atmosferske, površinske (vodotoci, stajaće vode).
II nedelja. Voda kao životna sredina. Živi organizmi u vodama.
III nedelja. Faktori sredine i njihov uticaj na život u vodama. Temperatura svetslost, strujanje, hemijske karakteristike.
IV nedelja. Osnovi ekologije. Osnovi pojmovi, ekolološki faktori i njihov uticaj, među-uticaji i osnovni procesi.
V nedelja. Odnos populacija. Lanci sihrane.
VI nedelja. Kruženje materije, biogeohemijski ciklusi. Kruženje vode, ugljenika i kiseonika.
VII nedelja. Kruženje materije, biogeohemijski ciklusi. Kruženje azota, fosfora i sumpora.
VIII nedelja. Zagađene vode. Procesi razmene materije i samoprečišćavanja.
IX nedelja. Ocena kvaliteta voda. Biološke i ekološke metode ocene klasa i statusa voda.
X nedelja. Najvažniji antropološki uticaji na vode. Hidromorfološki (akumuliranje, snižavanje pada, regulacija i izmuljavanje korita; uzimanje, prevođenje i uvođenje vode).
XI nedelja. Posledice zagađivanja voda. Organskim materijama, mikrozagađajućim materijama; eutrofizacija; havarijsko zagađenje.
XII nedelja. Toplotno zagađivanje. Prirodna promena temperature; raspodela toplotnog zagađenja; uticaj temperature na hemijske i biološke karakteristike; granične vrednosti.
XIII nedelja. Mere za smanjenje antropoloških uticaja. Smanjenje hidromorfoloških uticaja.
XIV nedelja. Mere za smanjenje antropoloških uticaja. Smanjenje uticaja koncentrisanog i difuznog zagađivanja.
XV nedelja. Vodoprivredni plan. Ciljevi upravljanja kvalitetom voda. Program zaštite voda.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. Skenderović, B.; Seleši Đ.: Hemija i biologija vode, Univerztiet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica, 1986.
2. Dalmacija, B.: Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom. Prirodno-matematički fakutlet, Novi Sad, 2000.
3. Benak, J.: Zaštita životne sredine (pisana predavanja), Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica, 1998.
4. Okvirna Direktiva o vodama, Evropske Unije, 2000/60/EC

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 2 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom semestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje.. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007