STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: STATIKA KONSTRUKCIJA


Nastavnik:
dr. Ilija Miličić
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Otpornost materijala 1 i 2
Cilj predmeta:
Teorijske osnove i neophodna znanja iz oblasti statike konstrukcija.
Ishod predmeta:
Realizacija predviđenih ciljeva.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
1 nedelja. Osnovne jednačine tehničke teorije savijanja štapa (1. deo).
2 nedelja. Osnovne jednačine tehničke teorije savijanja štapa (2. deo).
3 nedelja. Osnovne nepoznate i osnovne jednačine ravnih linijskih nosača i njihova klasifikacija (1. deo).
4 nedelja. Osnovne nepoznate i osnovne jednačine ravnih linijskih nosača i njihova klasifikacija (2. deo).
5 nedelja. Pokretno opterećenje. Uticajne linije i njihova primena.
6 nedelja. Nosači koji se sastoje od jedne krute ploče. Prosta greda, konzola, greda sa prepustima (1. deo).
7 nedelja. Nosači koji se sastoje od jedne krute ploče. Prosta greda, konzola, greda sa prepustima (2. deo).
8 nedelja. Nosači koji se sastoje od dve i više kinematički krutih ploča. Luk na tri zgloba,
Gerberov nosač.
9 nedelja. Rešetkasti nosači. Metoda čvorova. Maksvel-kremonin plan sila. Metoda preseka.
Analitički izrazi za sile u štapovima (1. deo).
10 nedelja. Analitički izrazi za sile u štapovima (2. deo). Uticajne linije za sile u štapovima rešetkastih nosača. Statička metoda.
11 nedeelja. Veza mogućeg ravnotežnog stanja i mogućeg stanja deformacija (Teorema uzajamnosti radova). Teoreme uzajamnosti.
12 nedelja. Deformacija statički određenih nosača. Određivanje generalisanih sila i generalisanih pomeranja. Uticajne linije za pomeranja.
13 nedelja. Dijagrami pomeranja statički određenih nosača. Statičko-kinematička analogija štapa.
Statičko-kinematička analogija nosača.
14 nedelja. Statički neodređeni nosači. Metoda sila - osnovni sistem i uslovne jednačine.
15 nedelja. Predispitni test.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. M. Đurić "Statika konstrukcija", Građevinska knjiga, Beograd 1979.
2. Lj. Vlajić: Statika konstrukcija 1 - Skripta
3. D. Nikolić: Statika konstrukcija. Zbirka rešenih ispitnih zadataka. Naučna knjiga, Beograd, 1986.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 3 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 35
Praktična nastava 10 usmeni ispt 30
Kolokvijum-i 15 - -

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007