STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: SNABDEVANJE VODOM I KANALISANJE NASELJA


Nastavnik:
dr. Lajoš Hovanj
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidraulika I
Cilj predmeta:
Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa savremenim proračunima, koncepcijama, tehnologijama i opremom iz oblasti vodosnabdevanja i kanalisanja naselja.
Ishod predmeta:
Studenti se osposobljavaju za projektovanje, vođenje i nadzor, izgradnje, rekonstrukcije i eksploatacije manjih vodovodnih i kanalizacionih sistema, odnosno većih.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Snabdevanje naselja vodom. Kategorije potrošača. Dinamika potrošnje. Merodavne veličine za dimenzionisanje.
II nedelja. Sistemi za snabdevanje vodom. Delovi sistema. Klasifikacija vodovoda. Javni vodovod. Transport vode do naselja. Raspodela vode u naselju.
III nedelja. Hidraulički proračun vodovodne mreže. Osobine strujanja.
IV nedelja. Izvorišta vode. Vrste izvorišta. Objekti za zahvatanje vode. Zaštita izvorišta.
V nedelja. Rezervoari. Klasifikacija. Dimenzionisanje.
VI nedelja. Crpne stanice. Tipovi crpki i karakteristike.
VII nedelja. Hidraulički proračun crpnih stanica.
VIII nedelja. Vodovodne instalacije u zgradama.
IX nedelja. Sistemi kanalizacije. Podela. Delovi sistema.
X nedelja. Poreklo i količine otpadnih voda.
XI nedelja. Hidraulički proračun kanalizacije sa slobodnim ogledalom.
XII nedelja. Kućna kanalizacija. Tehničko rešenje. Hidraulički proračun.
XIII nedelja. Objekti u kanalizacionoj mreži. Tipovi. Zadatak.
XIV nedelja. Crpne stanice. Tipovi crpki i karakteristike. Hidraulički proračun.
XV nedelja. Hidraulički proračun crpnih stanica.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. M. Milojević: Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1981
2. M. Milojević: Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja – neki problemi i primeri rešenja, Udruženje za tehnologiju vode, 1986
3. M. Milojević: Kanalisanje naselja (Pisana predavanja na Građevinskom fakultetu u Subotici), Građevinski faultet, Subotica, 1998.
4. M. Milojević: Snabdevanje naselja vodom (Pisana predavanja na Građevinskom fakultetu u Subotici), Građevinski fakultet, Subotica, 1997.
5. E. Isić: Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja (Pisana predavanja na Građevinskom fakultetu u Subotici šk.2005/06).

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom smestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007