STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET:  REGULACIJA REKA


Nastavnik:
dr. Miodrag Spasojevi?
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidraulika II
Cilj predmeta:
Upoznavanje sa osnovama re?ne hidraulike, transporta nanosa i morfologije re?nog korita. Primena osnova na prakti?ne aspekte kao sto su regulacioni radovi i mere, odnosno odbrana od poplava.
Ishod predmeta:
Student sti?e znanje o procesima vezanim za transport nanosa u otvorenim tokovima i osposobljava se za projektovanje regulacionih gra?evina u re?nim tokovima.
Sadr?aj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Geomorfoloske karakteristike prirodnih vodotoka.
II nedelja. Rasporedi brzina, tangencijalni i turbulentni naponi, otpori trenja.
III nedelja. Linijski otpori u koritu sa nepokretnim dnom.
IV nedelja. Nanosne formacije i aluvijalni otpori.
V nedelja. Ustaljeno te?enje u prirodnim vodotocima.
VI nedelja. Neustaljeno te?enje u prirodnim vodotocima.
VII nedelja. Poreklo i fizi?ka svojstva re?nog nanosa.
VIII nedelja. Pokretanje re?nog nanosa.
IX nedelja. Vu?eni nanos.
X nedelja. Suspendovani nanos.
XI nedelja. Ukupni nanos.
XII nedelja. Regulacioni radovi i mere.
XIII nedelja. Regulacione gra?evine.
XIV nedelja. Odbrana od poplava.
XV nedelja. Aktivne mere odbrane od poplava.

Praktična nastava: Ve?be
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. M. Jovanovi?: Regulacija reka - re?na hidraulika i morfologija, Gra?evinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002,
2. D. Muskatirovi?: Regulacija reka, II izdanje, Gra?evinski fakultet Beograd, 1979.
3. M. S. Yalin: Mechanics of Sediment Transport, Pergamon Press Ltd., 1977.
4. W. H. Graf: Hydraulics of Sediment Transport, McGraw-Hill, Inc., 1971.
5. Manual 54: Sedimentation Engineering, Vanoni, V. A., Editor, ASCE, 1975.
6. F. M. Henderson: Open Channel Flow, Macmillan Publishing Co., Inc., 1966.
7. S. C. Jain: Open-Channel Flow, John Wiley & Sons, Inc., 2001.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Ve?be: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istra?ivački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, ve?be, konsultacije.
(Tokom semestra ?e se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Jedan broj zadataka ?e se zasnivati na primeni raspolo?ivih matemati?kih modela (softverskih paketa). Zahteva?e se da se svaki zadatak zavr?i u zadatom roku. Svaki zadatak ?e biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propra?en komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Zavr?ni ispit Poena
Rad tokom semestra - ve?be 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007