STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET:  REGULACIJA REKA


Nastavnik:
dr. Miodrag Spasojević
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidraulika II
Cilj predmeta:
Upoznavanje sa osnovama rečne hidraulike, transporta nanosa i morfologije rečnog korita. Primena osnova na praktične aspekte kao sto su regulacioni radovi i mere, odnosno odbrana od poplava.
Ishod predmeta:
Student stiče znanje o procesima vezanim za transport nanosa u otvorenim tokovima i osposobljava se za projektovanje regulacionih građevina u rečnim tokovima.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Geomorfoloske karakteristike prirodnih vodotoka.
II nedelja. Rasporedi brzina, tangencijalni i turbulentni naponi, otpori trenja.
III nedelja. Linijski otpori u koritu sa nepokretnim dnom.
IV nedelja. Nanosne formacije i aluvijalni otpori.
V nedelja. Ustaljeno tečenje u prirodnim vodotocima.
VI nedelja. Neustaljeno tečenje u prirodnim vodotocima.
VII nedelja. Poreklo i fizička svojstva rečnog nanosa.
VIII nedelja. Pokretanje rečnog nanosa.
IX nedelja. Vučeni nanos.
X nedelja. Suspendovani nanos.
XI nedelja. Ukupni nanos.
XII nedelja. Regulacioni radovi i mere.
XIII nedelja. Regulacione građevine.
XIV nedelja. Odbrana od poplava.
XV nedelja. Aktivne mere odbrane od poplava.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. M. Jovanović: Regulacija reka - rečna hidraulika i morfologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002,
2. D. Muskatirović: Regulacija reka, II izdanje, Građevinski fakultet Beograd, 1979.
3. M. S. Yalin: Mechanics of Sediment Transport, Pergamon Press Ltd., 1977.
4. W. H. Graf: Hydraulics of Sediment Transport, McGraw-Hill, Inc., 1971.
5. Manual 54: Sedimentation Engineering, Vanoni, V. A., Editor, ASCE, 1975.
6. F. M. Henderson: Open Channel Flow, Macmillan Publishing Co., Inc., 1966.
7. S. C. Jain: Open-Channel Flow, John Wiley & Sons, Inc., 2001.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom semestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Jedan broj zadataka će se zasnivati na primeni raspoloživih matematičkih modela (softverskih paketa). Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007