STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


Nastavnik:
dr. Miodrag Spasojević
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Nema
Cilj predmeta:
Upoznavanje osnovnih postupaka za prečišćavanje otpadnih voda i savlađivanje metodologije projektovanja tehničkih rešenja za navedene namene.
Ishod predmeta:
Studenti se osposobljavaju za projektovanje, vođenje i nadzor, izgradnje, rekonstrukcije i eksploatacije konvencionalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Karakterizacija komunalnih i industrijskih otpadnih voda.
II nedelja. Parametri za projektovanje.
III nedelja. Filtracija kroz rešetku i sito. Teorija taloženja.
IV nedelja. Peskolovi, hvatači masnoća, taložnici.
V nedelja. Biološko prečišćavanje, opšti pojmovi, mikrobiologija i biohemija.
VI nedelja. Prirodne i aerirane lagune.
VII nedelja. Postupci sa aktivnim muljem-parametri za dimenzionisanje.
VIII nedelja. Postupci sa nitrifikacijom, denitrifikacijom, defosforizacijom i produženom aeracijom.
IX nedelja. Aeracioni sistemi.
X nedelja. Postupci sa fiksiranom biomasomu.
XI nedelja. Karakterizacija muljeva od prečišćavanja.
XII nedelja. Aerobni biološki postupak stabilizacije muljeva.
XIII nedelja. Anaerobni postupak stbilizacije muljeva.
XIV nedelja. Kondicioniranje, zgušnjavanje i mašinsko odvodnjavanje muljeva.
XV nedelja. Dispozicija muljevaog reda.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. D. Ljubisavljević, A. Đukić, B. Babić: Prečišćavanje otpadnih voda, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1995.
2. M. Jahić: Prečišćavanje zagađenih voda, Poljoprivredni fakutlet-Institut za uređenje voda, Novi Sad, 1990.
3. M. Jahić: Priprema vode za piće, Poljoprivredni fakutlet - Institut za uređenje voda, Novi Sad, 1990.
4. M. Milojević, M. Benak, E. Isić: Prečišćavanje voda, pisana predavanja, Univerztiet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom smestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007