STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: ORGANIZACIJA GRA?ENJA I MEHANIZACIJA


Nastavnik:
dr. ?er? Lenart
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Nema
Cilj predmeta:
Savladavanje principa org. rada, planiranja gra?. proizvodnje, na?in planiranja i pra?enja realizacije invest. projekata i savremenu metodologiju upravljanja projektima, uz primenu ra?unara. Tako?e i upo-znavanje sa vrstama gra?. ma?. i prora?un kapaciteta i cene ko?tanja i njihovu optimalnu primenu.
Ishod predmeta:
Realizacija predviđenih ciljeva.
Sadr?aj predmeta:
Teorijska nastava
1 nedelja: Gra?evinarstvo u tr?i?. uslovima priv., principi nau?ne org. rada, metodologija projek-tovanja org. gra?enja. Klasifikacija radnog vremena. i uslovi rada, uslovi snabdevanja gradili?ta resursima, faze i metode izvo?enja radova.
2 nedelja: Predmer radova. Normiranje rada (GNV, GNU, GNM), priprema proizvodnje. Prora?un potrebe u resursima (analiza tro?kova proizvodnje), kalkula-tivni faktor. kalkulacije i analize cena , prora?un trajanja radova.
3 nedelja: Principi pri planira-nju. Podela planova u gra?. Dinam. planovi, optimalizacija kod ciklogramskog planiranja. Mre?no planiranje metoda MPM, prora?un kriti?nog puta na mre?i.
4 nedelja: Terminiranje mre?nog plana, dinam. planovi resura, metode ocenjivanja, revizije i odlu?ivanja, kvantitativne metode planiranja. Organizac. ?ema gradili?ta, uslovi snabdevanja gradili?ta, instalacije, skladi?tenje materijala i opreme, prora?un skladi?nih povr?ina.
5 nedelja: Sadr?aj invest. programa (na?in odobravanja), sadr?aj invest.- teh. dokumentacije, odobrenje za gra?enje. In?enjering i izgradnja investic. objekata. Mere TZ u projektu org. gradjenja.
6 nedelja: Kontrola upravljanja sistemom, obra?un i naplata gra?. radova, teh. pregled i primopredaja objekata. Kontrola kval. i serija standarda JUS ISO 9000. Org. i teh. monta?nih radova.
7 nedelja: Org. i teh. tesarskih radovi, oplatni sistemi i skele u gra?evinar-stvu. Org. i teh. armira?kih radova. Org. i teh. zemljanih radova.
8 nedelja: Zna?aj mehanizovanog rada u gra?., uvo?enje meh. rada u gra?., uzroci koji su uticali na uvo?enje ma?inskog rada, pokazatelji u ve-zi sa primenom ma?.. Klas. i podela gra?. ma?ina, prora?un u?inka, redukcioni koeficijenti kod prora?una u?inka ma?ina, u?inak za radnu smenu, na dan, mesec i godinu. Principi prilikom izbora gra?. ma?ina?? ?iri izbor ma?ina ? Tro?kovi ma?. proiz., ekomoni?nost ma?ina za jedan teh. pro-ces - usagla?avanje u?inaka, broj i tro?kovi, - u?i izbor ma?ina. Opt. izbor ma?ina. Finansiranje nabavke opreme.
9 nedelja: Uslovi primene gra?. ma?., eksploatacija gra?. ma?., org. ma?. rada. Evi-dencija o radu gra?. ma?., prora?un iskori??enosti meh.. Ma?. za iskop, otkopavanje u suvom, ma?. za iskop i utovar
10 nedelja: Otkopavanje ma?. za iskop, otkopavanje pod vodom. Ma?. zbijanje nevezanih materijala, i pobijanje ?ipova.
11 nedelja: Vozila za trans. gra?. mat. i opreme, vozila van javnih puteva, vozila gradili?nog transporta. Ma?ine za skladi?tenje i doziranje materijala, fabrike za proizvodnju i ugra?ivanje betona i maltera.
12 nedelja: Dizali?no transportne ma?ine.
13 nedelja: Otkopavanje u ?vrstim stenama i obrada kamena. Ma?. i teh. izrade asfalt-bet. kolovoza.
14 nedelja: Priru?ne ma?ine i sredstva.
15 nedelja: Specijalni ure?aji i ciljne ma?ine, obrada armature itd.

Praktična nastava: Ve?be
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. R. ?ulibrk: Organizacija rada i upravljanje projektima u gra?evinarstvu, GF Subotica, 2005.
2. K. Delevi? , ?. Engi: Re?eni problemi iz org. gra?enja i gra?evinskog poslovanja, NK, Beograd, 1989.
3. B. Trbojevi?: Organizacija gra?evinskih radova, Gra?evinska Knjiga, Beograd, 1988.
4. B. Trbojevi?: Gra?evinske ma?ine,Gra?evinska knjiga , Beograd,1989.
5. R. ?ulibrk, M. Plav?i?: Ma?ine i ure?aji u gra?evinarstvu, GF Subotica, 2006.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 3 Ve?be: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istra?ivački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanja, ve?be, kolokvijumi, seminarski rad, konsultacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Zavr?ni ispit Poena
Aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 20
Praktična nastava 5 usmeni ispt 30
Kolokvijum-i 40 - -

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007