STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: OSNOVE HIDROTEHNIKE


Nastavnik:
dr. Lajoš Hovanj
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Mehanika fluida
Cilj predmeta:
Kroz ovaj predmet studenti se uvode u probleme hidrotehnike, vodnih resursa i vodnog inženjerstva.
Ishod predmeta:
Student stiče uvid u hidrološke, hidaruličke procese na slivu.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Proticaj.
II nedelja. Veze između vodostaja i proticaja.
III nedelja. Padavine.
IV nedelja. Oticaj.
V nedelja. Veze između padavina i oticaja.
VI nedelja. Isparavanje i transpiracija.
VII nedelja. Podzemne vode.
VIII nedelja. Sređivanje opaženih podataka.
IX nedelja. Sliv.
X nedelja. Vodosnabdevanje.
XI nedelja. Kanalisanje.
XII nedelja. Navodnjavanje.
XIII nedelja. Odvodnjavanje.
XIV nedelja. Regulisanje vodotoka.
XV nedelja. EU norme.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. G. Hajdin: Osnove hidrotehnike. – Beograd: Građevinski fakultet 2002.
2. G. Hajdin, Hovány Lajos, Török Enikő: Ispitni zadaci iz predmeta „Osnove hidrotehnike”. − Subotica: Univerzitet u Novom Sadu Građevinski fakultet Subotica, 1988.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanja, vežbe, konsultacije
(Tokom smestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007