STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: OSNOVE BETONSKIH KONSTRUKCIJA


Nastavnik:
dr. Anđelija Ilić
Status predmeta:
Izborni
Broj ESPB:
6
Uslov:
Otpornost materijala 1 i 2,  Statika konstrukcija 1
Cilj predmeta:
Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim i povremenim opterećenjima konstrukcija, osnovama proračuna linijskih i površinskih elemenata u betonskim konstrukcijama prema teoriji granične nosivosti i karaketistikama materijala od koga se spravlja beton.
Ishod predmeta:
Realizacija predviđenih ciljeva.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
1. nedelja. Osobine materijala, zajednički rad betona i čelika. Uloga armature u betonskom preseku.
2. nedelja. Naponske faze pri savijanju AB nosača. Opterećenja i dejstva na konstrukcije.
3. nedelja. Koeficijenti sigurnosti za kombinovana dejstva opterećenja. Centrično opterećeni linijski nosači.
4. nedelja. 1. kolokvijum.
5. nedelja. Ekscentrično opterećeni linijski elementi bez izvijanja.Veliki i mali ekscentricitet.
6. nedelja. Savijeni linijski elementi pravougaonog i T preseka.
7. nedelja. Jednostruko i dvojno armiranje preseka. Sidrenje armature.
8. nedelja. 2. Kolokvijum.
9. nedelja. Dimenzionisanje AB ploča armiranih glavnom armaturom u jednom pravcu (konzolna ploča, prosta ploča i ploča sa prepustima).
10. nedelja. Ploča preko više oslonaca (kontinualna ploča).
11. nedelja. Dimenzionisanje AB ploča armiranih glavnom armaturom u dva ortogonalna pravca (pojedinačne ploče).
12. nedelja. Medjuspratne polumontažne tavanice (FERT, TM3, TM5), stepeništa.
13. nedelja. Glavni naponi zatezanja. Proračun armature za prijem smičućih napona.
14. nedelja. Uvod u prednaprezanje konstrukcija. Čelik za prednaprezanje. Vrste prednaprezanja. Uticaji na pad sile prednaprezanja.
15. nedelja. 3. kolokvijum.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. Grupa autora: Priručnik za primenu PBAB '87., JUDIMK, Beograd, 1989.
2. D. Najdanović: Betonske konstrukcije, Grosknjiga, Beograd, 1995.
3. Ž. Radosavljević: Armirani beton 2, Gradjevinska knjiga, Beograd, 1988.
4. Ž. Radosavljević, D. Bajić: Armirani beton 3, Gradjevinska knjiga, Beograd, 1988
5. I. Tomičić: Betonske konstrukcije, Školska knjiga, Zagreb, 1988.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 3 Vežbe: 2 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanja, vežbe, kolokvijumi, seminarski rad, konsultacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 30
Praktična nastava 5 usmeni ispt 30
Seminar-i 30 - -

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007