STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: KVALITET VODA


Nastavnik:
dr. Miodrag Spasojević
Status predmeta:
Izborni
Broj ESPB:
3
Uslov:
Nema
Cilj predmeta:
Upoznavanja prirodnih i otpadnih voda, i kvaliteta voda za različite namene; primese i zagađujuće uticaje na vode; osnovna načela monitoringa kvaliteta voda.
Ishod predmeta:
Studenti se osposobljavaju za koordinaciju razrade sistema monitoringa voda kao i za ocenu kvaliteta i statusa voda, primenom aktuelnih zakonskih propisa i prirodnih zakonitosti.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Struktura i osobine vode. Struktura molekula i kohezivne sile u vodi. Dijagram stanja i struktura vode. Fizičke, fiziko-hemijske osobine vode. Hemijske osobine vode.
II nedelja. Voda kao disperzni sistem. Suspenzije, koloidi i rastvori. Struktura, fizičke, fiziko-hemijske i hemijske osobine navedenih disperznih sistema.
III nedelja. Prirodne i otpadne vode. Vrste i osnovne karakteristike prirodnih (atmosferske, površinske, podzemne) i otpadnih voda (komunalne, industrijske).
IV nedelja. Primese u vodama. Uobičajene primese i osobine prirodnih voda. Primese unesene zagađivanjem i njihov uticaj na vode.
V nedelja. Zahtevi kvaliteta voda za različite namene. Voda za piće, industriju i poljoprivredu.
VI nedelja. Klasifikacija voda. U zavisnosti od namene i ekološkog statusa.
VII nedelja. Kontrola kvaliteta voda. Monitoring površinskih i podzemnih voda.
VIII nedelja. Kontrola kvaliteta voda. Monitoring efluenta i vode za piće.
IX nedelja. Diskusija o analiziranim parametrima. Fizičke osobine, metali, neorganski i nemetalni parametri, organski polutanti.
X nedelja. Mikrobiološki aspekti u kontroli kvaliteta. Osnove sanitarne mikrobiologije.
XI nedelja. Mikrobiološki aspekti u kontroli kvaliteta. Mikrobiološko ispitivanje vode za pieć i površinskih voda.
XII nedelja. Radioaktivnost voda i kontrola kvaliteta. Radioaktivnost i efekti na žive organizme, radijacioni rizik, metode merenja, norme kontrole.
XIII nedelja. Analiza sedimenta. Uzorkovanje, transport, skladištenje i rukovanje uzorcima sedimenta.
XIV nedelja. Kvalitet podataka i izveštaj. Ispostavljanje konačnih rezultata analize, format, značajne cifre, interval poverenja.
XV nedelja. Legislativa i standardi za kontrolu voda. Vode za piće, površinske vode i otpadnih voda.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. Skenderović, B.; Seleši Đ.: Hemija i biologija vode, Univerztiet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica, 1986.
2. Dalmacija, B.; Ivančev-Tumbas, I.: Analiza vode-kontrola kvaliteta, tumačenje rezultata, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,Novi Sad, 2004.
3. Dalmacija, B.: Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvaltietom voda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2000.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 2 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom semestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007