STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

     Lajoš Hovanj (Hovány Lajos)

Zvanje:
Docent
Program: Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline
Adresa:
Građevinski fakultet Subotica
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Telefon:
+381 (0)24 554-300
E-mail:
hovanyl@gf.uns.ac.rs
Fax:
+381 (0)24 554-580
Kabinet, termini za
konsultacije:
Laboratorija za hidrotehniku, ponedeljak 8.00 - 10.00 časova
Datum i mesto rođenja:
18 januar 1955, Gunaroš, Opština Bačka Topola, Srbija
Obrazovanje:
Osnovne studije
 
1979.
 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Hidrotehnički odsek
Magistarske studije
 
1987.
 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Hidrotehnički odsek
Doktorske studije
 
2008.
 Građevinski fakultet Subotica
 Univerzitet u Novom Sadu
Naslov doktorske teze (mentor)
Pregled promena u slivu Palićkog jezera od kraja XVII veka do danas i istraživanje uzroka tih promena (dr. Srđan Kolaković)
Oblasti profesionalnog interesovanja:
Modelsko ispitivanje strujanja vode; analiza promena stanja sliva.
Predmeti:
Osnove hidrotehnike
Osnovne akademske studije
Hidraulika I (ustaljeno tečenje)
Osnovne akademske studije
Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja
Osnovne akademske studije
Kretanje u službi i radna mesta:
nov 2008 - danas:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, docent za oblast Hidrotehnika.
 
jan 1987 - nov 2008:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, asistent sa magistratumom na predmetima: Hidraulika, Hidraulika I, Hidraulika II, Osnove hidraulike, Mehanika fluida, Hidrotehnika, Hidrometrija.
okt 1987 – sept 1991:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinska viša škola u Subotici, profesor više škole na predmetu Komunalna hidrotehnika.
 
sept 1982 - jan 1987:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, asistent-pripravnik na predmetima: Hidraulika, Mehanika fluida, Osnove hidrotehnike, Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja.
jun 1980 - sept 1982:
Institut za građevinarstvo SAP Vojvodine u Subotici, projektant.
Gostujući angažmani:
nov 1980 – sep 1982:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, asistent-pripravnik na predmetima: Hidraulika i Mehanika fluida.
Profesionalne aktivnosti:
Članstvo u naučnim i profesionalnim udruženjima
-Srpsko društvo za hidraulička istraživanja (SDHI)
-Upravni odbor SDHI 1982-1986, 2002-danas
-Organizacioni odbor XIV (Novi Sad 2006) i XV (Beograd 2009) kongresa SDHI
-Magyar Hidrológiai Társaság (u prevodu: Mađarsko društvo hidrologa)
Odabrane publikacije:

O PRELIVIMA UZ NASUTE BRANE, Georgije Hajdin, Srđan Kolaković, Lajoš Hovanj, Đula Fabijan, 1998, Univerzitet u Novom Sadu Građevinski fakultet u Subotici, Subotica.

Lajoš Hovanj, Eksperimentalna istraživanja sabirnog kanala u kojem se voda preliva preko oba boka i sa čela, Vodoprivreda, Beograd 1988, 1-2, str. 33-38.

Lajoš Hovanj, Georgije Hajdin, Uputstvo za dimenzionisanje sabirnih kanala tipa „pačji kljun”, Vodoprivreda, Beograd 1988, str. 3-42, 139-144.

Miloje Milojević, Lajoš Hovanj, Izabela Nađ, Milorad Isić, Dimenzionisanje mreže i mogući uticaj na kvalitet vode i godišnje troškove malih hidroforskih vodovoda, In: Distributivni sistemi vodovoda, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Voda i sanitarna tehnika, Beograd, 1993, 5-6, str. 21-25.

Lajoš Hovanj, Problem opažanja podzemne vode kopanih bunara na slivu Palićkog jezera. The Problem of Ground Water Level Observation in Dug Wells of Palić Lake Watershed, Voda i sanitarna tehnika, Beograd 2007, 3, str. 19-26.

Lajoš Hovanj, Nejednoliko tečenje vode u trapeznom, prizmatičnom sabirnom kanalu, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 1986, 2, str. 172-180.

Lajoš Hovanj, Matematički model za hidraulički proračun prstenaste cevne mreže po pijezometarskim kotama, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 1986, 3, str. 36-45.

Lajoš Hovanj, Matija Stipić, Zakonitosti promena pritisaka u čvorovima prstenaste cevne mreže, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 1988, 4, str. 82-95.

Lajoš Hovanj, Tibor Danielfi, Mogućnost utvrđivanja zajedničkog uticaja promena hidrauličkih parametara na promene pritisaka u čvorovima prstenaste mreže superpozicijom pojedinačnih uticaja, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 1989, 5, str. 165-175.

Lajoš Hovanj, Istraživanje hidrotehničkog gazdovanja primenom fokova u Bačkoj, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 1990, 6, str. 8-26.

Srđan Kolaković, Lajoš Hovanj, Davor Žderić, Propusna sposobnost performirane gumene cevi namenjene za navodnjavanje, In: Zbornik radova sa 12. savetovanja Jugoslovenskog društva za hidraulička istraživanja, Jugoslovensko društvo za hidraulička istraživanja, Subotica, 19.-21. novembar 1998, str. 329-333.

Čaba Bičkei, Lajoš Hovanj, Analiza mogućnosti merenja proticaja vode na slivu Palićkog i Ludoškog jezera, In: Zbornik radova sa 13. savetovanja Jugoslovenskog društva za hidraulička istraživanja. – Sokobanja: Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš 09.-11. oktobar 2002, str. II-147–II-153.

Lajoš Hovanj, Sliv Palićkog jezera u svetlu Direktive 2000/60/EC, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 2005, 14, str. 154-159.

Lajoš Hovanj, Merenje debljine mulja Palićkog i Krvavog jezera, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 2008, 17, str. 61-66.

Hovány Lajos, A Duna-Tisza közi szikes tavak vízföldtani jellemzői, Hidrológiai Közlöny, Budapest 2009, 3, str. 27-32.

Lajoš Hovanj, Merenje proticaja vode vodomerom, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 2009, 18, str. 55-60.Stručna biografija / szakmai életrajz
Design by HV 2007