STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

     Lajo? Hovanj (Hovány Lajos)

Zvanje:
Docent
Program: Hidrotehnika i vodno in?enjerstvo okoline
Adresa:
Gra?evinski fakultet Subotica
Kozara?ka 2a, 24000 Subotica
Telefon:
+381 (0)24 554-300
E-mail:
hovanyl@gf.uns.ac.rs
Fax:
+381 (0)24 554-580
Kabinet, termini za
konsultacije:
Laboratorija za hidrotehniku, ponedeljak 8.00 - 10.00 ?asova
Datum i mesto ro?enja:
18 januar 1955, Gunaro?, Op?tina Ba?ka Topola, Srbija
Obrazovanje:
Osnovne studije
 
1979.
 Gra?evinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Hidrotehni?ki odsek
Magistarske studije
 
1987.
 Gra?evinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 Hidrotehni?ki odsek
Doktorske studije
 
2008.
 Gra?evinski fakultet Subotica
 Univerzitet u Novom Sadu
Naslov doktorske teze (mentor)
Pregled promena u slivu Pali?kog jezera od kraja XVII veka do danas i istra?ivanje uzroka tih promena (dr. Sr?an Kolakovi?)
Oblasti profesionalnog interesovanja:
Modelsko ispitivanje strujanja vode; analiza promena stanja sliva.
Predmeti:
Osnove hidrotehnike
Osnovne akademske studije
Hidraulika I (ustaljeno te?enje)
Osnovne akademske studije
Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja
Osnovne akademske studije
Kretanje u slu?bi i radna mesta:
nov 2008 - danas:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Gra?evinski fakultet u Subotici, docent za oblast Hidrotehnika.
 
jan 1987 - nov 2008:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Gra?evinski fakultet Subotica, asistent sa magistratumom na predmetima: Hidraulika, Hidraulika I, Hidraulika II, Osnove hidraulike, Mehanika fluida, Hidrotehnika, Hidrometrija.
okt 1987 ? sept 1991:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Gra?evinska vi?a ?kola u Subotici, profesor vi?e ?kole na predmetu Komunalna hidrotehnika.
 
sept 1982 - jan 1987:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Gra?evinski fakultet u Subotici, asistent-pripravnik na predmetima: Hidraulika, Mehanika fluida, Osnove hidrotehnike, Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja.
jun 1980 - sept 1982:
Institut za gra?evinarstvo SAP Vojvodine u Subotici, projektant.
Gostuju?i anga?mani:
nov 1980 ? sep 1982:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Gra?evinski fakultet u Subotici, asistent-pripravnik na predmetima: Hidraulika i Mehanika fluida.
Profesionalne aktivnosti:
?lanstvo u nau?nim i profesionalnim udru?enjima
-Srpsko dru?tvo za hidrauli?ka istra?ivanja (SDHI)
-Upravni odbor SDHI 1982-1986, 2002-danas
-Organizacioni odbor XIV (Novi Sad 2006) i XV (Beograd 2009) kongresa SDHI
-Magyar Hidrológiai Társaság (u prevodu: Ma?arsko dru?tvo hidrologa)
Odabrane publikacije:

O PRELIVIMA UZ NASUTE BRANE, Georgije Hajdin, Sr?an Kolakovi?, Lajo? Hovanj, ?ula Fabijan, 1998, Univerzitet u Novom Sadu Gra?evinski fakultet u Subotici, Subotica.

Lajo? Hovanj, Eksperimentalna istra?ivanja sabirnog kanala u kojem se voda preliva preko oba boka i sa ?ela, Vodoprivreda, Beograd 1988, 1-2, str. 33-38.

Lajo? Hovanj, Georgije Hajdin, Uputstvo za dimenzionisanje sabirnih kanala tipa ?pa?ji kljun?, Vodoprivreda, Beograd 1988, str. 3-42, 139-144.

Miloje Milojevi?, Lajo? Hovanj, Izabela Na?, Milorad Isi?, Dimenzionisanje mre?e i mogu?i uticaj na kvalitet vode i godi?nje tro?kove malih hidroforskih vodovoda, In: Distributivni sistemi vodovoda, Udru?enje za tehnologiju vode i sanitarno in?enjerstvo, Voda i sanitarna tehnika, Beograd, 1993, 5-6, str. 21-25.

Lajo? Hovanj, Problem opa?anja podzemne vode kopanih bunara na slivu Pali?kog jezera. The Problem of Ground Water Level Observation in Dug Wells of Pali? Lake Watershed, Voda i sanitarna tehnika, Beograd 2007, 3, str. 19-26.

Lajo? Hovanj, Nejednoliko te?enje vode u trapeznom, prizmati?nom sabirnom kanalu, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta, Subotica 1986, 2, str. 172-180.

Lajo? Hovanj, Matemati?ki model za hidrauli?ki prora?un prstenaste cevne mre?e po pijezometarskim kotama, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta, Subotica 1986, 3, str. 36-45.

Lajo? Hovanj, Matija Stipi?, Zakonitosti promena pritisaka u ?vorovima prstenaste cevne mre?e, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta, Subotica 1988, 4, str. 82-95.

Lajo? Hovanj, Tibor Danielfi, Mogu?nost utvr?ivanja zajedni?kog uticaja promena hidrauli?kih parametara na promene pritisaka u ?vorovima prstenaste mre?e superpozicijom pojedina?nih uticaja, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta, Subotica 1989, 5, str. 165-175.

Lajo? Hovanj, Istra?ivanje hidrotehni?kog gazdovanja primenom fokova u Ba?koj, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta, Subotica 1990, 6, str. 8-26.

Sr?an Kolakovi?, Lajo? Hovanj, Davor ?deri?, Propusna sposobnost performirane gumene cevi namenjene za navodnjavanje, In: Zbornik radova sa 12. savetovanja Jugoslovenskog dru?tva za hidrauli?ka istra?ivanja, Jugoslovensko dru?tvo za hidrauli?ka istra?ivanja, Subotica, 19.-21. novembar 1998, str. 329-333.

?aba Bi?kei, Lajo? Hovanj, Analiza mogu?nosti merenja proticaja vode na slivu Pali?kog i Ludo?kog jezera, In: Zbornik radova sa 13. savetovanja Jugoslovenskog dru?tva za hidrauli?ka istra?ivanja. ? Sokobanja: Gra?evinsko-arhitektonski fakultet Ni? 09.-11. oktobar 2002, str. II-147?II-153.

Lajo? Hovanj, Sliv Pali?kog jezera u svetlu Direktive 2000/60/EC, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta, Subotica 2005, 14, str. 154-159.

Lajo? Hovanj, Merenje debljine mulja Pali?kog i Krvavog jezera, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta, Subotica 2008, 17, str. 61-66.

Hovány Lajos, A Duna-Tisza közi szikes tavak vízföldtani jellemz?i, Hidrológiai Közlöny, Budapest 2009, 3, str. 27-32.

Lajo? Hovanj, Merenje proticaja vode vodomerom, Zbornik radova Gra?evinskog fakulteta, Subotica 2009, 18, str. 55-60.Stru?na biografija / szakmai életrajz
Design by HV 2007