STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDROTEHNI?KE MELIORACIJE


Nastavnik:
dr. ?ula Fabian
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidraulika I
Cilj predmeta:
Osnove hidrotehni?kih melioracija.
Ishod predmeta:
Student se osposobljava za projektovanje melioracionih sistema.
Sadr?aj predmeta:
Teorijska nastava
 I nedelja. Osnove hidrotehni?kih melioracija.
II nedelja. Projektovanje i gradnja melioracionih sistema.
III nedelja. Op?ta vodno-fizi?ka svojstva zemlji?ta.
IV nedelja. Voda-biljka-zemlji?te (oblici pojave vode u tlu, vodne konstante, kretanje vode u zoni aeracije).
V nedelja. Elementi sistema za odvodnjavanje (vi?ak vode, hidromodul odvodnjavanja, vreme odvodnjavanja).
VI nedelja. Odvodna kanalska mre?a (uloga, polo?aj, tipovi, hidrauli?ki prora?un).
VII nedelja. Oblici podzemne drena?e.
VIII nedelja. Objekti na sistemima za odvodnjavanje (kaskade i propusti).
IX nedelja. Odr?avanje odvodnih sistema.
X nedelja. Potrebne koli?ine vode pri navodnjavanju.
XI nedelja. Elementi za dimenzionisanje zalivnih sistema.
XII nedelja. Elementi zalivnih sistema (distribuciona me?a, objekti).
XIII nedelja. Tehnike navodnjavanja (navodnjavanje plavljenjem, brazdama, lokalizovano).
XIV nedelja. Navodnjavanje ve?ta?kom ki?om ? centar pivot.
XV nedelja. Navodnjavanje ve?ta?kom ki?om ? ki?na krila.

Praktična nastava: Ve?be
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. E. Zelenhasi?, M. Ruski: In?enjerska hidrologija, Nau?na knjiga, Beograd, 1991.
2. E. Zelenhasi?,: Stohasti?ka hidrologija, Pan-Merkur, Kaligra, Novi Sad, 1997.
3. S. Jovanovi?:Parametarska hidrologija, Skripta, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1976.
4. S. Jovanovi?: Primena matematicke statistike u hidrologiji, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1977.
5. R. K. Linsley, M. A. Kohler and J. L. H. Paulhus: Hydrology for Engineers, SI Metric Edition, McGraw-Hill Book Company, 1988.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Ve?be: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istra?ivački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, ve?be, konsultacije.
(Tokom smestra ?e se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahteva?e se da se svaki zadatak zavr?i u zadatom roku. Svaki zadatak ?e biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propra?en komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Zavr?ni ispit Poena
Rad tokom semestra - ve?be 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007