STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE


Nastavnik:
dr. Đula Fabian
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidraulika I
Cilj predmeta:
Osnove hidrotehničkih melioracija.
Ishod predmeta:
Student se osposobljava za projektovanje melioracionih sistema.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
 I nedelja. Osnove hidrotehničkih melioracija.
II nedelja. Projektovanje i gradnja melioracionih sistema.
III nedelja. Opšta vodno-fizička svojstva zemljišta.
IV nedelja. Voda-biljka-zemljište (oblici pojave vode u tlu, vodne konstante, kretanje vode u zoni aeracije).
V nedelja. Elementi sistema za odvodnjavanje (višak vode, hidromodul odvodnjavanja, vreme odvodnjavanja).
VI nedelja. Odvodna kanalska mreža (uloga, položaj, tipovi, hidraulički proračun).
VII nedelja. Oblici podzemne drenaže.
VIII nedelja. Objekti na sistemima za odvodnjavanje (kaskade i propusti).
IX nedelja. Održavanje odvodnih sistema.
X nedelja. Potrebne količine vode pri navodnjavanju.
XI nedelja. Elementi za dimenzionisanje zalivnih sistema.
XII nedelja. Elementi zalivnih sistema (distribuciona meža, objekti).
XIII nedelja. Tehnike navodnjavanja (navodnjavanje plavljenjem, brazdama, lokalizovano).
XIV nedelja. Navodnjavanje veštačkom kišom – centar pivot.
XV nedelja. Navodnjavanje veštačkom kišom – kišna krila.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. E. Zelenhasić, M. Ruski: Inženjerska hidrologija, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
2. E. Zelenhasić,: Stohastička hidrologija, Pan-Merkur, Kaligra, Novi Sad, 1997.
3. S. Jovanović:Parametarska hidrologija, Skripta, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1976.
4. S. Jovanović: Primena matematicke statistike u hidrologiji, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1977.
5. R. K. Linsley, M. A. Kohler and J. L. H. Paulhus: Hydrology for Engineers, SI Metric Edition, McGraw-Hill Book Company, 1988.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom smestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007