STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDROLOGIJA II


Nastavnik:
dr. Ljubomir Budinski
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidrologija I
Cilj predmeta:
Upoznavanje sa hidrološkim proračunima i modelima i njihovom vezom sa primenjenim hidrotehničkim disciplinama.
Ishod predmeta:
Student se osposobljava za rešavanje zadataka vezanih za hidrološke procese na slivu primenom savremenih softverskih paketa.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Hidrogram poplavnog talasa (odvajanje baznog i direktnog oticaja). Efektivna kiša, koeficijent oticaja.
II nedelja. Računske kiše (zavisnost ITP, hijetogram).
III nedelja. Proračun efektivne kiše (metode određivanja gubitaka).
IV nedelja. Jedinični hidrogram (određivanje na osnovu osmotrenih podataka i primena na složenu kišu).
V nedelja. Racionalna metoda (primena za oticaj kišnih voda u gradovima).
VI nedelja. Sintetički jedinični hidrogram (primena za neizučene slivove).
VII nedelja. Transformacija poplavnog talasa.
VIII nedelja. Složeni modeli oticaja na prirodnim slivovima (softverski paket 1).
IX nedelja. Složeni modeli oticaja na prirodnim slivovima (softverski paket 2).
X nedelja. Složeni modeli oticaja na gradskim slivovima (softverski paket 1).
XI nedelja. Složeni modeli oticaja na gradskim slivovima (softverski paket 2).
XII nedelja. Bilans voda u akumulacionom jezeru za hodroenergetiku.
XIII nedelja. Proračun potreba za vodom u navodnjavanju.
XIV nedelja. Proračun potreba za vodom u navodnjavanju.
XV nedelja. Završni pregled.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. E. Zelenhasić, M. Ruski: Inženjerska hidrologija, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
2. E. Zelenhasić,: Stohastička hidrologija, Pan-Merkur, Kaligra, Novi Sad, 1997.
3. S. Jovanović:Parametarska hidrologija, Skripta, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1976.
4. S. Jovanović: Primena matematicke statistike u hidrologiji, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1977.
5. R. K. Linsley, M. A. Kohler and J. L. H. Paulhus: Hydrology for Engineers, SI Metric Edition, McGraw-Hill Book Company, 1988.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom semestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Jedan broj zadataka će se zasnivati na primeni raspoloživih matematičkih modela (softverskih paketa). Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007