STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDROLOGIJA II


Nastavnik:
dr. Ljubomir Budinski
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidrologija I
Cilj predmeta:
Upoznavanje sa hidrolo?kim prora?unima i modelima i njihovom vezom sa primenjenim hidrotehni?kim disciplinama.
Ishod predmeta:
Student se osposobljava za re?avanje zadataka vezanih za hidrolo?ke procese na slivu primenom savremenih softverskih paketa.
Sadr?aj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Hidrogram poplavnog talasa (odvajanje baznog i direktnog oticaja). Efektivna ki?a, koeficijent oticaja.
II nedelja. Ra?unske ki?e (zavisnost ITP, hijetogram).
III nedelja. Prora?un efektivne ki?e (metode odre?ivanja gubitaka).
IV nedelja. Jedini?ni hidrogram (odre?ivanje na osnovu osmotrenih podataka i primena na slo?enu ki?u).
V nedelja. Racionalna metoda (primena za oticaj ki?nih voda u gradovima).
VI nedelja. Sinteti?ki jedini?ni hidrogram (primena za neizu?ene slivove).
VII nedelja. Transformacija poplavnog talasa.
VIII nedelja. Slo?eni modeli oticaja na prirodnim slivovima (softverski paket 1).
IX nedelja. Slo?eni modeli oticaja na prirodnim slivovima (softverski paket 2).
X nedelja. Slo?eni modeli oticaja na gradskim slivovima (softverski paket 1).
XI nedelja. Slo?eni modeli oticaja na gradskim slivovima (softverski paket 2).
XII nedelja. Bilans voda u akumulacionom jezeru za hodroenergetiku.
XIII nedelja. Prora?un potreba za vodom u navodnjavanju.
XIV nedelja. Prora?un potreba za vodom u navodnjavanju.
XV nedelja. Zavr?ni pregled.

Praktična nastava: Ve?be
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. E. Zelenhasi?, M. Ruski: In?enjerska hidrologija, Nau?na knjiga, Beograd, 1991.
2. E. Zelenhasi?,: Stohasti?ka hidrologija, Pan-Merkur, Kaligra, Novi Sad, 1997.
3. S. Jovanovi?:Parametarska hidrologija, Skripta, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1976.
4. S. Jovanovi?: Primena matematicke statistike u hidrologiji, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1977.
5. R. K. Linsley, M. A. Kohler and J. L. H. Paulhus: Hydrology for Engineers, SI Metric Edition, McGraw-Hill Book Company, 1988.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Ve?be: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istra?ivački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, ve?be, konsultacije.
(Tokom semestra ?e se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Jedan broj zadataka ?e se zasnivati na primeni raspolo?ivih matemati?kih modela (softverskih paketa). Zahteva?e se da se svaki zadatak zavr?i u zadatom roku. Svaki zadatak ?e biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propra?en komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Zavr?ni ispit Poena
Rad tokom semestra - ve?be 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007