STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDROLOGIJA I


Nastavnik:
dr. Ljubomir Budinski
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Nema
Cilj predmeta:
Upoznavanje sa procesima u hidrološkom ciklusu i elementima vodnog bilansa, načinima merenja hidroloških i hidrometeoroloških veličina i obrade podataka o njima.
Ishod predmeta:
Student stiče uvid u osnovne hidrološke procese.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Veličine i jedinice u hidrologiji:padavine, protoci, zapremine, nivoi.
II nedelja. Obrada podataka o padavinama (prostorna i vremenska raspodela kiša).
III nedelja. Proračun evapotranspiracije.
IV nedelja. Obrada podataka o vodostajima (nivogram, linija trajanja vodostaja).
V nedelja. Hidrometrijska merenja.
VI nedelja. Kriva protoka.
VII nedelja. Sumarna linija protoka.
VIII nedelja. Hidrogram poplavnog talasa (odvajanje baznog i direktnog oticaja).
IX nedelja. Bilans voda u akumulaciji.
X nedelja. Statistička obrada hidroloških nizova 1.
XI nedelja. Statistička obrada hidroloških nizova 2.
XII nedelja. Terenski rad: RHMZ.
XIII nedelja. Terenski rad: RHMZ.
XIV nedelja. Velike rečne vode.
XV nedelja. Završni pregled.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. E. Zelenhasić, M. Ruski: Inženjerska hidrologija, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
2. E. Zelenhasić,: Stohastička hidrologija, Pan-Merkur, Kaligra, Novi Sad, 1997.
3. S. Jovanović:Parametarska hidrologija, Skripta, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1976.
4. S. Jovanović: Primena matematicke statistike u hidrologiji, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1977.
5. R. K. Linsley, M. A. Kohler and J. L. H. Paulhus: Hydrology for Engineers, SI Metric Edition, McGraw-Hill Book Company, 1988.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom smestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007