STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO IN?ENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDROLOGIJA I


Nastavnik:
dr. Ljubomir Budinski
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Nema
Cilj predmeta:
Upoznavanje sa procesima u hidrolo?kom ciklusu i elementima vodnog bilansa, na?inima merenja hidrolo?kih i hidrometeorolo?kih veli?ina i obrade podataka o njima.
Ishod predmeta:
Student sti?e uvid u osnovne hidrolo?ke procese.
Sadr?aj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Veli?ine i jedinice u hidrologiji:padavine, protoci, zapremine, nivoi.
II nedelja. Obrada podataka o padavinama (prostorna i vremenska raspodela ki?a).
III nedelja. Prora?un evapotranspiracije.
IV nedelja. Obrada podataka o vodostajima (nivogram, linija trajanja vodostaja).
V nedelja. Hidrometrijska merenja.
VI nedelja. Kriva protoka.
VII nedelja. Sumarna linija protoka.
VIII nedelja. Hidrogram poplavnog talasa (odvajanje baznog i direktnog oticaja).
IX nedelja. Bilans voda u akumulaciji.
X nedelja. Statisti?ka obrada hidrolo?kih nizova 1.
XI nedelja. Statisti?ka obrada hidrolo?kih nizova 2.
XII nedelja. Terenski rad: RHMZ.
XIII nedelja. Terenski rad: RHMZ.
XIV nedelja. Velike re?ne vode.
XV nedelja. Zavr?ni pregled.

Praktična nastava: Ve?be
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. E. Zelenhasi?, M. Ruski: In?enjerska hidrologija, Nau?na knjiga, Beograd, 1991.
2. E. Zelenhasi?,: Stohasti?ka hidrologija, Pan-Merkur, Kaligra, Novi Sad, 1997.
3. S. Jovanovi?:Parametarska hidrologija, Skripta, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1976.
4. S. Jovanovi?: Primena matematicke statistike u hidrologiji, Gradjevinski fakultet, Beograd, 1977.
5. R. K. Linsley, M. A. Kohler and J. L. H. Paulhus: Hydrology for Engineers, SI Metric Edition, McGraw-Hill Book Company, 1988.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Ve?be: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istra?ivački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, ve?be, konsultacije.
(Tokom smestra ?e se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahteva?e se da se svaki zadatak zavr?i u zadatom roku. Svaki zadatak ?e biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propra?en komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Zavr?ni ispit Poena
Rad tokom semestra - ve?be 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007