STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDROTEHNIČKE KONSTRUKCIJE


Nastavnik:
dr. Đula Fabian
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Nema
Cilj predmeta:
Cilj predmeta je uvođenje studenata u način dimenzionisanja hidrotehničkih objekata. Upoznavanje studenta sa hidrauličkim dimenzionisanjem objekata, sa vrstama statičkog i hidrodinamičkog opterećenja i sa specifičnim problemima vezanim za kontakt vode sa objektom.
Ishod predmeta:
Student se osposobljava za praktično rešavanje problema iz hidrotehničke prakse, stiče uvid u vrste objekata kojima se ciljevi mogu postići.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Osobenosti hidrotehničkih građevina. Podela. Brane. Tipovi brana. Osnovni elementi brana.
II nedelja. Izbor tipa brane.Betonske gravitacione brane. Opterećenja. Hidrostatički pritisak. Uzgon.
III nedelja. Dinamočki pritisak vode usled vetra i talasa. Pritisak leda. Pritisak nanosa. Seizmičke sile.
IV nedelja. Stabilnost gravitacione betonske brane.
V nedelja. Postupak dimenzionisanja. Konstruktivna pravila.
VI nedelja. Lučne i olakšane brane. Nasute brane. Unutrašnja erozija.
VII nedelja. Proviranje kroz branu.
VIII nedelja. Proviranje u temeljima
IX nedelja. Zaštita od unutrašnje erozije.
X nedelja. Evakuacioni organi. Računski proticaj.
XI nedelja. Osnovni tipovi i dispozicije evakuacionih organa.
XII nedelja. Krigerov preliv. Osnove za redukciju proticaja.
XIII nedelja. Brzotok. Ovazdušenje. Kavitacija.
XIV nedelja. Umirenje energije. Slapište. Nizvodna kamena zaštita.
XV nedelja. Zatvarači i ustave. Tablasti, segmentni, sektorski zatvarač.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. Ljubodrag M. Savić, Uvod u hidrotehničke građevine, Građevinski fakultet Beograd, 2003.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom smestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007