STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDROINFORMATIKA


Nastavnik:
dr. Miodrag Spasojević
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidraulika I, Hidrologija I
Cilj predmeta:
Upoznavanje sa programskim jezikom Visual Fortran, izrada programa za rešavanje jednostavnijih problema iz hidraulike i hidrologije, priprema podataka za proračune pomoću gotovih (dostupnih) programskih paketa iz oblasti hidraulike i hidrologije, prikaz i analiza rezultata modelisanja.
Ishod predmeta:
Student se osposobljava za samostalno rešavanje problema iz hidraulike i hidrologije pisanjem računarskih programa i korišćenjem gotovih programskih paketa.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Visual Fortran : Formiranje projekta, otvaranje source datoteka, formiranje .EXE datoteka.
II nedelja. Formiranje algoritma(strukture) programa, definisanje promenljivih.
III nedelja. INPUT/OUTPUT naredbe, prenošenje promenljivih izmedju podprograma.
IV nedelja. Vaznije naredbe: DO LOOP, LOGICAL IF, itd.
V nedelja. Grafički prikaz rezultata.
VI nedelja. Ustaljeno tečenje u sistemima pod pritiskom – prstenaste mreže.
VII nedelja. Metoda prstena i metoda cvorova.
VIII nedelja. Program za proračun prstenaste mreže.
IX nedelja. Ustaljeno nejednoliko tečenje u kanalima – linije nivoa.
X nedelja. Program za proračun linije nivoa u kanalima.
XI nedelja. Primena HEC-RAS programskog paketa.
XII nedelja. Primena HEC-RAS programskog paketa.
XIII nedelja Jednostavni hidrološki problemi – veza padavina i oticaja.
XIV nedelja. Primena programa za jednostavne hidroloske probleme.
XV nedelja. Primena programa za jednostavne hidroloske probleme.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. M. Radojković, N. Klem, «Primena računara u hidraulici», Građevinska knjiga Beograd, 1989.
2. M. Radojković, D. Obradovic, Č. Maksimović, «Računari u komunalnoj hidrotehnici», Građevinska knjiga Beograd, 1989.
3. M. Ivetić, «Računska hidraulika – tečenje u cevima», Građevinski fakultet Beograd, 1996.
4. M. Spasojević, «Numerička Hidraulika – otvoreni tokovi»,.Građevinski Fakultet u Subotici, 1996.
5. J.J. Sharp, P. Sawden, «BASIC hydrology», Butterworth & Co. (Publishers) Ltd., 1984.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 4 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanja,zadaci na vežbama, konsultacije.
(Tokom smestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Zadaci će biti većinom programerski, delimično na izradi jednostavnih programa, a delimično na pripremi podataka i obradi i analizi rezultata dobijenih primenom raspoloživih matematičkih modela (softverskih paketa). Zahtevaće se da se svaki zadatak zavrsi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007