STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: HIDRAULIKA II


Nastavnik:
dr. Miodrag Spasojević
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Hidraulika I
Cilj predmeta:
Upoznavanje sa neustaljenim tečenjem u otvorenim tokovima, osnovnim jednačinama u integralnom i diferencijalnom obliku i numeričkim metodama za njihovo rešavanje. Primeri primene za slučajeve jednostavne geometrije vodotoka – kanali.
Ishod predmeta:
Student se upoznaje sa jednačinama neustaljenog strujanja vode u otvorenim tokovima i metodama za rešavanje tih jednačina.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja. Uvod – osnovne jednačine.
II nedelja. Integralni oblik St. Venant-ovih jednačina.
III nedelja. Diferencijalni oblik St. Venant-ovih jednačina.
IV nedelja. Granice važenja St. Venant-ovih jednačina.
V nedelja. Pojednostavljeni oblici jednačina – ustaljeno tečenje u kanalima.
VI nedelja. Uvod u numeričko resavanje – metod konačnih razlika, Newton-Raphson -ov iterativni postupak.
VII nedelja. Opšti principi numeričkog rešavanja osnovnih jednačina – kratak pregled numeričkih metoda.
VIII nedelja. Pregled metoda konačnih razlika (konačnih priraštaja).
IX nedelja. Preissmann-ova šema (šema «četiri račke»).
X nedelja. Primena Preissmann-ove šeme na jednostavni otvoreni tok.
XI nedelja. Sistem algebarskih jednačina: Newton-Raphson-ov iterativni postupak i Thomas-ov algoritam.
XII nedelja. Pravi ili «spoljašnji» granični uslovi.
XIII nedelja. «Unutrašnji» granični uslovi.
XIV nedelja. Metoda karakteristika – formiranje «karakterističnih» jednačina.
XV nedelja. Analiza graničnih uslova na osnovu metode karakteristika.

Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. M. Jovanović: Regulacija reka - rečna hidraulika i morfologija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002.
2. J. A. Cunge, F. M. Holly and A. Verwy: Practical Aspects of Computational River Hydraulics, Pitman Publishing Co., 1980.
3. M. B. Abbott: Computational Hydraulics, Pitman Publishing Co. 1979.
4. K. Mahmood and V. Yevjevich: Unsteady Flow in Open Channels, Water Resources Publications, Forth Collins, Colorado, U.S.A., 1975.
5. F. M. Henderson: Open Channel Flow», Macmillan Publishing Co., Inc. 1966.
6. S. C. Jain: Open-Channel Flow, John Wiley & Sons, Inc. 2001.
7. M. Spasojević: Numerička hidraulika - otvoreni tokovi, Skripta, Građevinski fakultet u Subotici, 1996.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 2 Vežbe: 3 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanje, vežbe, konsultacije.
(Tokom semestra će se kontinualno zadavati zadaci sa rokom izrade od jedne do dve nedelje. Jedan broj zadataka će se zasnivati na primeni raspoloživih matematičkih modela (softverskih paketa). Zahtevaće se da se svaki zadatak završi u zadatom roku. Svaki zadatak će biti pregledan, ocenjen i, po potrebi, propraćen komentarima i preporukama nastavnika.)
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Rad tokom semestra - vežbe 50 pismeni ispit 50

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007